ผลโพล วธ. วันมาฆบูชา ปี 67 เด็กรุ่นใหม่สนใจ “ทำบุญ ตักบาตร”

ผลโพล วธ.วันมาฆบูชา ปี 67 เด็กรุ่นใหม่สนใจ “ทำบุญ ตักบาตร” และอยากให้ภาครัฐจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำดารา-นักร้อง-นักแสดงมาร่วมเชิญชวน

กิจกรรมทำบุญ ทำทาน ตักบาตร ไม่ใช่กิจกรรมของผู้งอายุอีกต่อไป

วันนี้ (23 ก.พ.67) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันมาฆบูชา ปี 2567” (24 กุมภาพันธ์ 2567) จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวน 21,094 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค พบว่า กิจกรรม 5 อันดับแรก ที่อยากทำในวันมาฆบูชา คือ อันดับ 1. ทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 53.49 อันดับ 2. ตักบาตรพระสงฆ์ ร้อยละ 51.60 อันดับ 3. ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 41.84 อันดับ 4. เวียนเทียนร้อยละ 39.58 และอันดับ 5 ถวายสังฆทาน ร้อยละ 30.76

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นอกจากนี้ผลสำรวจ พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.82 ทราบว่าวันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และคิดว่าวันมาฆบูชา มีความสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง“โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 3 ร้อยละ 64.76 อันดับ 2. เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นมาชุมนุมพร้อมกัน จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ 62.79 อันดับ 3. มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร้อยละ 51.55 อันดับ 4. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า เรียกว่า “เอหิภิกขุสัมปทา” ร้อยละ 43.90 และอันดับ 5. มีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”ร้อยละ 37.45

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันผลสำรวจครั้งนี้ได้สอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชน คิดว่าภาครัฐควรส่งเสริมกิจกรรมใดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก อบายมุข โดยนำศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง มาร่วมรณรงค์ เชิญชวน ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกมส์ การ์ตูน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เนื่องจากปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันอย่างมาก จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมมากขึ้น กิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางสายบุญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น  ซึ่งวธ.จะนำความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปีต่อไปเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ