AD

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
AD

21 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย แก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือ จำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
2.ในประกาศนี้ “หน้ากากอนามัย” หมายความว่า
-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95
- หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)
- หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

3.ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

4.การปันส่วนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตาม ข้อ 3. ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการปันส่วนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยคราวต่อไป ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

5.ให้ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายตาม ข้อ 3. จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน แสดงชื่อสินค้า ชนิดหรือเกรด ราคาจำหน่าย และปริมาณการจำหน่ายที่จำหน่ายให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการจำหน่าย และจัดส่งให้เลขาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป หากวันจันทร์ เป็นวันหยุดราชการ ให้แจ้งในวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เปิดทำการตามปกติ

การจัดส่งบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่ง

ในกรณีที่ส่งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง

ในกรณีที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง

การจัดส่งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co