สปป.ลาว-หนองคาย ระงับการเข้า-ออก จุดผ่อนปรน ป้องกันโควิด-19

หนองคาย ประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน เช่นเดียวกับ สปป.ลาว สั่งปิด งดออกวีซ่า ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง
สปป.ลาว-หนองคาย ระงับการเข้า-ออก จุดผ่อนปรน ป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ ทะลุ 200 คนแล้ว ทำให้หลายสถานบริการและหน่วยงานหลายพื้นที่ ปิดการให้บริการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯแพร่ระบาด เช่นเดียวกับ สปป.ลาวและจังหวัดหนองคาย ที่ระงับการเข้าออกจุดผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยระบุว่า
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ตามที่รัฐบาลลาวได้ประกาศเมื่อค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ขอเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. รัฐบาล สปป.ลาวสั่งปิดด่านประเพณีและด่านห้องถิ่นทั้งหมด (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า"จุดผ่อนปรน" รวมทั้งทางด้านประเทศไทย ตั้งแค่วันที่ 19 มีนาคม - 20 เมษายน 2563 สำหรับด่านสากล (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า "จุดผ่านแดนถาวร") ยังเปิดให้บริการต่อไป โดยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้มแดนของบุคคล ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามตรวจสอบช่วงเวลาการเปิด-ปิด ด่านสากลแต่และด่านก่อนเดินทางด้วย

2. ยกเลิกการตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภท รวมทั้ง E-visa และยกเลิกการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของทุกประเทศ โดยจะดำเนินมาตรการนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม- 20 เมษายน 2563

3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563

4. สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) สำหรับเข้า-ออก สปป.ลาวแล้ว ในการเดินทางเข้า สปป.ลาว จะต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันว่าปลอดโรคโควิด-19 และ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วันด้วย ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังนี้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว
4.1 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาวและมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 3 ราย
4.2 จังหวัดที่ไม่มีชายแดนติดกับลาวและมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 10 ราย

5. สำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นวีซ่า (รวมถึงไทย) ให้ยกเลิกสิทธิการยกเว้นวีซ่าดังกล่าว เป็นการชั่วคราว การเดินทางเข้า สปป.ลาวต้องได้รับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่าที่ สอท.ลาว/กรุงเทพฯ หรือ สกญ.ลาว/ขอนแก่น) ก่อนทุกกรณี ทั้งนี้ จนกว่ารัฐบาล สปป.ลาวจะประกาศข้อกำหนดเป็นอื่น

6. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติการจำกัดตนเองอยู่บริเวณที่พักของตนอย่างน้อย 14 วัน กรณีมีอาการไข้ให้ติดต่อหาแพทย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยค้น รายละเอียดตามแจ้งของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไข การระบาดของโรคโควิด-19 ของ สปป.ลาว เลขที่ 012/สพก ลงวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 (ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (https:/bit.ly/21ZQgm8)

7. อนึ่ง เรื่องรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายัง สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังประสานกับทางการลาวขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของฝ่ายลาว และจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

8. โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาวอาจปรับเปลี่ยนมาตรการข้างต้นตามสถานการณ์ ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางเข้าออก สปป.ลาว โปรดตรวจสอบสถานะล่าสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาว และโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการลาวอย่างเคร่งครัด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยราชการไทยใน สปป.ลาว ดังนี้
8.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ +856 20 55 512 228
8.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ แชวงสะหวันนะเขต +856 20 95 208 537

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เช่นเดียวกับจังหวัดหนองคายที่ระงับการเข้าออกหลายจุดผ่อนปรนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยระบุว่า

จังหวัดหนองคาย การระงับการเดินทางเข้า- ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว
ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดหนองคายไม่แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 จังหวัดหนองคายจึงได้ออกประกาศ ระงับการเดินทางเข้า - ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว ณ จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 4 จุด ดังนี้

1. จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อำเภอสังคม ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านคกแฮ่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์
2. จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองตาเมืองสีโดดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
3. จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล อำเภอโพนพิสัย ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านโดน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์
4. จุดผ่อนปรนบ้านปงจาน อำเภอรัตนวาปี ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co