กรมการจัดหางาน ช่วยกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ฝ่าวิกฤตโควิด ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ปีแรก ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 63

ข่าวดี! กรมการจัดหางาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ออกมาตรการช่วยเหลือ ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ปีแรก ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563
กรมการจัดหางาน ช่วยกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ฝ่าวิกฤตโควิด ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ปีแรก ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 63

7 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กกจ.ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ จึงได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับ สมบัติผู้กู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

2. ประเภทกลุ่มบุคคล จะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สิน หรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

กรณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10, สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร.1506 กด 2

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้คนไทยทั่วประเทศได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน มาตรการเยียวยาดังกล่าวถือว่าเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตร้ายแรงนี้ไปได้ด้วยดี 

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co