3 พฤษภาคม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 3 พฤษภาคม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (World Press Freedom Day) เพื่อย้ำเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก คือเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เสนอข้อเท็จจริงโดยเสรี และปลอดภัย

นักข่าว หรือสื่อมวลชนถือเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง พวกเขาคือคนที่ลงมือทำเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยไม่ใช้ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ หรือความรุนแรง ทำเพื่อส่วนรวม กล้าที่จะออกมายืนหยัดเพื่อสิทธิของเราทุกคน โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวหรือตีแผ่ความไม่เป็นธรรมในสังคม ภายใต้หลักการที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกคือ “เสรีภาพในการแสดงออก”

และแม้จะทำเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน ถ่ายทอดความเป็นจริง สู้เพื่อความยุติธรรม แต่ในระหว่างปี 2535 – 2545 มีผู้สื่อข่าวทั่วโลกเสียชีวิต 523 คน ในจำนวนนี้ ถูกฆ่าโดยเจตนา 374 คน ถูกฆ่าเพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 128 คน ถูกฆ่าเพราะแฉเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน 67 คน และถูกฆ่าขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทั้ง ๆ ที่ได้แสดงตัวแล้วว่าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วอีก 179 คน

สุดท้ายนี้ เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก จึงถือเป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันระลึกถึงผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตในระหว่างการทำงาน และผู้สื่อข่าวที่กล้าเผชิญโทษจำคุก หรือแม้แต่กล้าตายเพื่อจะนำข่าวมาเสนอให้ประชาชน

อ้างอิงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ,

https://www.amnesty.or.th/latest/news/117/