ชวนชายไทย บวชพระ 9 วัน ถวายในหลวง มหากุศลของชีวิต

วัดเกาะสุวรรณราม จัดโครงการบวชพระ 9 วัน ถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ สร้างกุศลให้ตัวเองและครอบครัว

มหากุศลสักครั้งในชีวิต บวชถวายในหลวง 9 วัน เปลี่ยนชีวิต

วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม กทม. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยกำหนดการโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19 – 29 ก.ค. 2567 ดังนี้

วันที่ 19 ก.ค. 2567

07.00 น. ซักซ้อมการขานนาค และขั้นตอนการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม กทม.

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. นาค และ ญาติ พร้อมกัน

09.00 น. – ท่านประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุม

              – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              – ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – กล่าวรายงาน

              – ขลิบผมนาค

              – ท่านประธานในพิธี ขลิบผมนาค

              – พิธีปลงผมนาค และแต่วตัวนาค

              – ท่านประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – เสร็จพิธี

11.00 น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์

             – นาครับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. นาคและผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน

14.30 น. ขบวนแห่นาค

16.00 น. – พิธีเจริญพระพุทธมนต์

              – พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค ณ พระอุโบสถวัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม กทม.

17.00 นาคเดินทางเข้าห้องพัก

วันที่ 20 ก.ค. 2567

เวลา 04.30 น. ทำวัตรเช้าและซักซ้อมขั้นตอนการบรรพชาอุปสมบท

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 08.00 น. นาคและผู้ร่วมพิธี พร้อม

เวลา 09.00 น. – ท่านประธานในพิธี  เดินทางถึงหอประชุม

                      – จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                      – เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                      – ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

                      – ประธานสงฆ์ให้ศีล 

                      – กล่าวรายงาน

                      – มอบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาค จำนวน ๗๔ ชุด

                      – ท่านประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                      – พระสงฆ์อนุโมทนา

                      – เสร็จพิธี

เวลา 11.00 น. – ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุ

                       – นาครับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น. นาคและผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน

เวลา 14.00 น. ประธานสงฆ์  เดินทางถึงหอประชุม

                     – นาย…….. ประทานในพิธี เดินทางถึงหอประชุม……..

                     – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                     – เปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     – ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

                     – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                     – กล่าวรายงาน

                     – ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและลั่นฆ้องชัย

                     – ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม

                     – เทศน์สอน

                     – พิธีขอขมา บิดา-มารดา และแขกผู้มเกียรติ

                    – ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม

                    – พระสงฆ์อนุโมทนา

                    –  ถวายบริขารแก่พระใหม่

                   – พระสงฆ์อนุโมทนา

                   – เป็นเสร็จพิธี

เวลา 17.00 น. พระใหม่เดินทางเข้าพัก  

เวลา 18.00 น. ทำวัตรเย็น

เวลา 21.00 น. พักตามอัธยาศัย

วันที่ 21 – 29 ก.ค. 2567

ในช่วงระหว่างการบวชพระ   หลังจากทำกิจของสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนา การอบรมด้านต่าง ๆ  รวมไปถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พุทธมามะกะ ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมความสามัคคี ความสุขสงบ  การดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 29 ก.ค. 2567

09.30 – 10.00 น. ลาสิกขา ที่ วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม กทม.

อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพงานบวช

1.ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง

2.ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

3.ย่อมเป็นผู้ทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี

4.ทำให้มีอาชีพมั่นคง กิจการที่ทำเจริญรุ่งเรือง

5.ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา

6.ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม

7.ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก

8.เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม

9.ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพาน ได้ง่าย

ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมโครงการบวชพระทุกคนด้วยค่ะ สาธุ