ประกันสังคม เตือนนายจ้าง แจ้งพนักงานเข้า-ออก ไม่งั้นเจอโทษหนัก

ประกันสังคม เตือนนายจ้าง เจอปรับ 20,000 บาท คุก 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่แจ้งพนักงานเข้า-ออก

สำนักงานประกันสังคม เตือนนายจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียนพนักงาน แจ้งลาออก หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน เช่น มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ละกรณีต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง ดูเลย

‘ประกันสังคม’ ให้ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ลงทะเบียนพนักงาน

กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ต้องแจ้งภายใน 30 วัน

พนักงานลาออก

แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.6-09 ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน

กรอกแบบ สปส.6-10 ต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

นายจ้างสามารถยื่นเรื่องได้ที่ ระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนหรือแจ้งสิ้นสุดผู้ประกันตน

หากพบว่า นายจ้างหลีกเลี่ยง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจ้างอย่าลืมแจ้ง ไม่ถูกปรับ ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดแน่นอน