สั่งเข้ม จ.ยโสธร ให้ ปชช. สวมแมสก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนโดนปรับ 4 หมื่น

จ.ยโสธร ประกาศ เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท
สั่งเข้ม จ.ยโสธร ให้ ปชช. สวมแมสก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนโดนปรับ 4 หมื่น

วันนี้ (22 เม.ย. 63) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประกาศ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนออกจากบ้านพักของตัวเองทุกครั้ง หากฝ่าฝืนรับโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดในใบประกาศดังนี้

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เชื้อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นขอบของคณะรัฐนตรีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนในวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยโสธร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 34 (6) แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558 ตามข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ต แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกันมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2563 และตำแหน่งตามข้อ 6 (1) ของประกาศกระทวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งให้ “ผู้ที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และไม่ให้มีผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ อันอาจเป็นหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของประกาศคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVD-19) จังหวัดยโสธร (พิมเติม) ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

อนึ่ง การดำเนินการตามประกาศนี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน อันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co