รายงานการกระจายหน้ากากอนามัย 1 ล้าน 2 แสนชิ้น ให้หน่วยงาน

หน้ากากอนามัย 1 ล้าน 2 แสนชิ้นต่อวัน ถูกกระจายสู้หน่วยงานและรพ.รัฐฯ-เอกชน โรงพยาบาลละ 1 ชิ้น รองรับความต้องการและการใช้งาน
รายงานการกระจายหน้ากากอนามัย 1 ล้าน 2 แสนชิ้น ให้หน่วยงาน

จากกรณีหลายหน่วยงานเจอวิกฤติขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งทางการแพทย์และร้านที่จัดจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 จนมีการร้องเรียนถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่และสวมใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรค
ต่อมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมการกระจายหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยมีหน้ากากให้บริหารจัดการ 1.2 ล้านชิ้น เพราะหนึ่งเดือนสามารถผลิตได้ 36 ล้านชิ้น โดย 1.2 ล้านชิ้น มีข้อตกลงร่วมกันว่าในส่วนของสถานพยาบาลทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุขโดย อย. จะเป็นผู้รับไปบริหารจัดการ 700,000 ชิ้น และคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น 500,000 ชิ้น โดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้บริหารจัดการกระจายออกไปสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ป่วยทั่วประเทศ โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลสังกัดอื่นๆทั้งหมด คลินิก รวม 700,000 ชิ้นต่อวัน และจะมีการประชุมศูนย์กระจายหน้ากากทุกวัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


รายงานการส่งหน้ากากอนามัยตามการจัดสรร ณ วันที่ 7 มีนาคม 2563
กระทรวงพาณิชย์ 500,000 ชิ้น
กระจายให้
-กรมการค้าภายใน โควตา 300,000 ชิ้น รับจริง( 6 มี.ค. 150,000 ชิ้น) ( 7 มี.ค. 100,000 ชิ้น) (รับจริงสะสมยกไป 250,000 ชิ้น)
-บจ.นิธิกรอุตสาหกรรม โควตา 200,000 ชิ้น (รับจริง 6 มี.ค. 150,000 ชิ้น ) (7 มี.ค. 200,000 ชิ้น ) (รับจริงสะสมยกไป 350,000 ชิ้น
ยอ 300,000 ชิ้น ส่งให้โรงแพคสำหรับรถ Mobile unit ของธงฟ้า
กระทรวงสาธารณสุข 700,000 ชิ้น
กระจายให้
-GPO โควตา 430,000 ชิ้น รับจริง ( 6 มี.ค. 430,000 ชิ้น) ( 7 มี.ค. 430,000 ชิ้น) (รับจริงสะสมยกไป 860,000 ชิ้น)
-สถานพยาบาลเอกชน โควตา 140,000 ชิ้น รับจริง ( 6 มี.ค. 140,000 ชิ้น) ( 7 มี.ค. 140,000 ชิ้น) (รับจริงสะสมยกไป280,000 ชิ้น)
-มหาวิทยาลัย โควตา 60,000 ชิ้น รับจริง ( 6 มี.ค. 60,000 ชิ้น) ( 7 มี.ค. 60,000 ชิ้น) (รับจริงสะสมยกไป 120,000 ชิ้น)
-กทม. โควตา 70,000 ชิ้น รับจริง ( 6 มี.ค. 70,000 ชิ้น) ( 7 มี.ค. 55,000 ชิ้น) (รับจริงสะสมยกไป 125,000 ชิ้น)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co