ข่าวดัง 1 เมษายน 2563 | 10:16 น.

แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

เขียนโดย อีจัน
แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. มีผลวันที่ 1-14 เม.ย. 63 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

(31 มี.ค. 63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

ระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายอำเภอ และมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง และการควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย วรรค 2 และวรรค 3 ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204.3/ว 1698 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีประกาศ ดังนี้

1.ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2.ให้ผู้พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท วรรค 2 และกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

3.ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ 3 ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ดังนี้

-ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นพี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในห้วงเวลาที่กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 3
-เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ได้
-เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงานของประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ตามข้อ 2-3 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่านมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยอมให้ตรวจ เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้

4.ให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคตามที่กรมควบคุมโรคประกาศ เมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ไปรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ และให้เข้ามาตรการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่รับรายงานตัว

5.ให้ผู้ประกอบการประเภทโรงแรม ที่พักชั่วคราว โฮมสเตย์ รวมทั้งสถานที่ให้บริการในลักษณะที่พักทุกประเภท ให้มีการคัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียนเข้าพัก จัดทำทะเบียนควบคุมผู้ใช้บริการทุกคน และหากเป็นคนต่างชาติ หรือ นักท่องเที่ยวที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรดติดต่อท้องที่ทันที ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนาทะเบียนผู้ใชับริการให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ ทุกวันก่อนเวลา 15.00 น.

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2(1) แห่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาห หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา