มช. เจ๋ง!! คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ลดความเสี่ยงทีมแพทย์ทำงานสู้โควิด-19

มช. เจ๋ง!! คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ลดความเสี่ยงทีมแพทย์ทำงานสู้โควิด-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ตามแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง CMU Aiyara” ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานสู้โควิด-19


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล CMU Aiyara เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง “CMU Aiyara”

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเตรียมตัวรับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อที่จะหาระบบป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ให้มีการสัมผัสได้น้อยที่สุด
ทั้งนี้จากความคิดริเริ่มของ คุณเบญญาภา ชีวะเกตุ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์สุพัตรา วีรปรีชาเมธ อาจารย์พิเศษคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งไอยราหุ่นยนต์ ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะถูกนำมาใช้ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส รวมถึงลดปริมาณการใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน
ในขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางในการส่งมอบการดูแลและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมดูแลและผู้ป่วย ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง”
ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ การร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน ทำให้ความคิดตกผลึกกลายเป็นนวัตกรรม เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในยามวิกฤต

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co