ข่าวทั่วไป 8 มิถุนายน 2563 | 16:54 น.

กทม. เตรียมแผนการสอนแบบปกติ-สลับวันเรียน ให้ รร. ในเขต กทม.

เขียนโดย อีจัน
กทม. เตรียมแผนการสอนแบบปกติ-สลับวันเรียน ให้ รร. ในเขต กทม.

โฆษก กทม. เผย เตรียมแนวทางการเรียน-สอน 2 รูปแบบ ให้ รร. ในเขต กทม. ชี้ 1 ห้องเรียนไม่เกิน 20 คน

วันนี้ (8 มิ.ย. 63) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2563 ว่า ในที่ประชุมวันนี้ สำนักการศึกษา รายงานการเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ แบ่งตามจำนวนนักเรียนได้ 3 ขนาด ได้แก่
1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 401-800 คน และ
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 801-1500 คน

ภาพจากอีจัน

โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมแนวทางการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน มีทั้งหมด 204 โรงเรียน จะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน และเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกติ ใน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 20 คน โดยประมาณ และให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมทั้งเวลาเรียน ช่วงเวลาพัก และการรับประทานอาหาร

ภาพจากอีจัน

- โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 233 โรงเรียน จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1 แบบสลับวันเรียนทั้งหมด ใช้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่ 401-800 คน
เช่น ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมาเรียนวันอังคาร วันพฤหัส
ส่วนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนวันจันทร์
วันพุธ วันศุกร์ โดยในช่วงที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนในวันปกติจะใช้วิธีการเรียนรู้ทาง
Online และ On Air เข้ามาทดแทนการเรียนในห้องเรียน โดยให้ครูเข้ามาควบคุมดูแล
ในการจัดการเรียนรู้ และมอบแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงานหรือกิจกรรมให้ไปทำที่บ้าน
และให้นับเวลาการเรียนช่องทางดังกล่าวชดเชยการเรียนในช่วงเวลาปกติได้ด้วย

ภาพจากอีจัน

- แบบที่ 2 แบบมาเรียนปกติร่วมกับสลับวันเรียนทั้งหมด โดยจะใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียน 801-1,500 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่มากที่มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน คือ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาให้สลับวันมาเรียน
ทั้งนี้ให้สถานศึกษา พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยตั้งแต่วันที่ 1-20 มิ.ย. 63 สำนักการศึกษาจะได้ตรวจความพร้อมของโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกครั้ง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ส่วนของการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย จะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน โดยครูจะประสานของความร่วมมือผู้ปกครองในการร่วมประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้การประเมินหลาย เช่น การเข้าชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน การสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม การทำแบบทดสอบออนไลน์ การทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบหรือความเรียงแบบออนไลน์ เป็นต้น
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา ได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ ได้แก่
- มาตรการดูแลระหว่างการเดินทางมาโรงเรียน กรณีเดินทางด้วยรถตู้โดยสาร ให้คนขับรถสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดเบาะที่นั่งก่อนรับ-ส่งนักเรียนทุกครั้ง หรือหากผู้ปกครอง มาส่งนักเรียนที่โรงเรียน ต้องมีการจัดพื้นที่สำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนและมีการคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้ง
- มาตรการสำหรับกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่ สามารถให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้ปกติภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง กรณีมีพื้นที่จำกัด ให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะในห้องเรียน หรือเข้าแถวหน้าห้องเรียน
- มาตรการในห้องเรียน ให้มีการจัดโต๊ะเรียนจำนวนไม่เกิน 20 ตัว โดยแต่ละตัวเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ให้ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวันและหลังเลิกเรียน สำหรับการนอนของนักเรียนปฐมวัย ให้งดการใช้เครื่องปรับอากาศ อาจใช้พัดลมแทน
- มาตรการสำหรับการรับประทานอาหาร ให้โรงเรียนพิจารณาจัดที่รับประทานอาหารทั้งในห้องเรียนและโรงอาหาร และเหลื่อมเวลาตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน โดยในโรงอาหารต้องมีฉากพลาสติกใสกั้น และเว้นระยะนักเรียน แม่ครัว พนักงาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ(เรียนร่วม) ให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติ นักเรียนสามารถมาเรียนได้ทุกวัน โดยมีการเว้นระยะห่าง และกำหนดสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 6 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทม์ไลน์ แหม่มฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย
ไทม์ไลน์ แหม่มฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชัด จะไม่ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชัด จะไม่ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
ตะลึง! กฐินวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จ.นครศรีธรรมราช ปิดยอด 56 ล้านบาท
ตะลึง! กฐินวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) จ.นครศรีธรรมราช ปิดยอด 56 ล้านบาท