สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดเที่ยวบินส่งคนไทยที่มีความจำเป็นกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ถึงไทยแล้วเมื่อ 15.30 น.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดเที่ยวบินส่งคนไทยที่มีความจำเป็นกลับประเทศไทย

คนไทยในญี่ปุ่นได้กลับบ้าน ^^
วันนี้(16 มิ.ย. 63) คนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับความร่วมมือจากสายการบินและได้รับอนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย มีผู้โดยสารตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากศักยภาพที่ไทยสามารถรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลกต่อวัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินข้างต้นได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co