ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยได้

ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดิน ปล่อยสิทธิต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยได้ 1 ไร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ ให้กลุ่มคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่

1. กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานภายในประเทศไทย

4. กลุ่มผู้มีทักษะ เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตามมาตรการกระตุ้น

สำหรับสิทธิที่จะสามารถครอบครองที่ที่ดินนั้น จะต้องถือครองไม่เกิน 1 ไร่ โดยมีเงินลงทุนต้องไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และระยะเวลาการดำรงทุน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นขอ เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หากถอนการลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำรงทุนในธุรกิจหรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลาการดำรงทุน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถอนการลงทุน สิทธิที่ได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบ 1 ไร่ ก็จะต้องถูกระงับไป

ทั้งนี้ นายอนุชา กล่าวอีกว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่หลากหลายขึ้น และมีมาตรการที่จะช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น

เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กันยายน 2564 และวันที่ 24 มกราคม 2565

โดยในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าว ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวนี้ สามารถทบทวนได้ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้นๆ ด้วย ซึ่งจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะส่งร่าง ฯ ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

คลิปแนะนำอีจัน
นักฟุตบอลทีมดัง เมาชนคนดับ