ยุคมืดข้าราชการ ? นายช่างโยธาอาวุโส โดนจับคาเงินสินบนก่อสร้างอาคาร

ตำรวจสอบสวนกลาง ตลบแผน รวบ นายช่างโยธาอาวุโส เรียกรับสินบน คาห้องทำงาน

วงการข้าราชการ เกิดเรื่องฉาวอีกแล้ว

ตำรวจ บก.ปปป. ร่วมกันจับ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานเขตลาดกระบัง วัย 59 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐาน

– เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่

– เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

โดยจับภายในห้องทํางานฝ่ายโยธา สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

พฤติการณ์สืบเนื่องจากตํารวจ บก.ปปป.

ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ว่า

เจ้าหน้าที่ของ สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ มีพฤติกรรม เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อดําเนินการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

โดยพฤติกรรมก่อนมีการเรียกรับเงินได้ให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารแก้ไขแบบการก่อสร้างหลายครั้ง ก่อนที่จะเรียกรับเงิน จํานวน 50,000 บาท ในการดําเนินการออก ใบอนุญาต เป็นเหตุให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน จึงได้นําหลักฐานการให้แก้ไขแบบการก่อสร้าง มายื่นต่อตํารวจ บก.ปปป. เพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม

ทาง บก.ปปป. ได้รับคําร้องทุกข์เรื่องดังกล่าว และดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่า

มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอเชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์ เรียกรับทรัพย์สิน ตามที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาร้องทุกข์จริง และเห็นว่าผู้กระทําผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีการใช้ตําแหน่งอํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ และทุจริตเรียกรับสินบน บก.ปปป. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อวางแผนปฏิบัติการโดยนําเงินสด จํานวน 50,000 บาท ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการส่งมอบให้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็น นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงาน เขตลาดกระบัง ตามที่มีการเจรจากันก่อนหน้านี้

ซึ่งผู้ต้องหาได้มีการนัดหมายให้ผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารมาส่งมอบเงินที่ ห้องทํางาน ฝ่ายโยธา สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ก.ย.2566

ต่อมาตำรวจ บก.ปปป. ให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร นําเงินสด จํานวน 50,000 บาท ที่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว ไปส่งมอบให้ที่ห้องทํางานฝ่ายโยธา สํานักงานเขต ลาดกระบัง โดยมีตํารวจ บก.ปปป. เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบเมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้สัญญาณว่าได้ส้่งมอบเงินเรียบร้อยแล้วทาง ตำรวจเข้าไปยังจุดส่งมอบเงินทันที

พร้อมกับแสดงตัวจับผู้ต้องหา และ ตรวจพบเงินสดจํานวน 50,000 บาท ซึ่งตรวจสอบแล้วมีหมายเลขตรงกับที่ลงบันทึกประจำวันไว้ทุกฉบับ

เบื้องต้นสอบถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา