ครม. เห็นชอบให้ บิ๊กป้อม นั่งรักษาการนายกฯ จนกว่าศาล รธน. มีคำวินิจฉัย

มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ นั่งรักษาการนายกฯ จนกว่าศาล รธน. มีคำวินิจฉัย

ครม. เห็นชอบมอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีว่า สืบเนื่องจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย เกี่ยวกับเรื่องขอวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีท่านอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ นายวิษณุ เครืองาม, นายอนุทิน ชาญวีรกุล, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการหรือองค์กรใด ทั้งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี การจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการอนุมัติเงินงบประมาณ อันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก พลเอกประวิตรก่อน

ส่วนที่ 2 เป็นการมอบหมายและมอบอำนาจในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีผู้ใดซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือพ้นจากตำแหน่ง ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งฯ ในคราวนี้ด้วย

ส่วนที่ 3 เป็นการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างอื่น

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มทุกประการ ไม่ใช่ ครม. รักษาการ นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามประกาศพระบรมราชโองการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คลิปอีจันแนะนำ
คัดค้านประกันตัว เอ็ม อภิดิศร์ ข่มขืนดาราสาว