ส่อง! รายได้นายกรัฐมนตรี เงินเดือนเป็นแสน

เปิด! รายได้นายกรัฐมนตรีไทย ที่ถูกแบ่งมาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศ รวม 125,590 บาทต่อเดือน
ส่อง! รายได้นายกรัฐมนตรี เงินเดือนเป็นแสน

หลังจากวันที่ 22 ส.ค.66 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมรัฐสภา ระหว่าง สส. และ สว. เพื่อโหวตรับรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 รอบที่ 3 โดยที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวันที่ 23 ส.ค.66 

ซึ่ง ‘อีจัน’ จะพาไปส่องคู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ดูว่า นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้รับค่าตอบแทนกี่บาท ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรี 

- เงินเดือน 75,590 บาท 

- เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท 

รวม 125,590 บาทต่อเดือน 

รองนายกรัฐมนตรี 

- เงินเดือน 74,420 บาท 

- เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท 

รวม 119,920 บาทต่อเดือน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

- เงินเดือน 73,240 บาท 

- เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท 

รวม 115,740 บาทต่อเดือน 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

- เงินเดือน 72,060 บาท 

- เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท 

รวม 113,560 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายเลย เพราะต้องผ่านหลายขั้นตอน และต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  

3. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  

7. ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

8. ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือ มาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

อย่างไรก็ตาม เงินเดือนของทั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ล้วนเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ถูกจัดสรรออกมาจากภาษีอากรที่ได้จ่ายเพื่อเป็นงบประมาณแผ่นดินของประชาชนทั้งประเทศนะคะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co