'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง ติดใจเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว

ประชาชนเทใจ เชียร์ 'อุ๊งอิ๊ง' นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 โหวตนิด้าโพลเกินครึ่ง ติดใจพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว
'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง ติดใจเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว

มาอีกหนึ่งผลสำรวจ จากกระแสการเมืองอันร้อนแรง 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'เรื่องวุ่นๆ ของพรรคเพื่อไทย' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆ ของพรรคเพื่อไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ 'นิด้าโพล' สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง 39.62% ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทย (หรือพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน) รองลงมา 33.13% ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค.66 26.72% ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค.66 และ 0.53% ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ 'สลายขั้ว' ของพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง 47.71% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา 19.47% ระบุว่า เห็นด้วยมาก 16.79% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย 15.11% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และ 0.92% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง 38.63% ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองลงมา 36.56% ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน 8.47% ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริและ 16.34% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้ พบว่า ตัวอย่าง 49.85% ระบุว่า เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกัน รองลงมา 27.33% ระบุว่า เป็นแค่คนรู้จักกัน 20.99% ระบุว่า เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และ 1.83% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.11% นับถือศาสนาพุทธ 3.13% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.76% นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ

ตัวอย่าง 34.50% สถานภาพโสด 63.59% สมรส และ 1.91% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 25.04% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 36.87% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7.63% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26.11% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 4.35% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 9.47% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15.88% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 22.21% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 12.44% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 15.57% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 18.93% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 5.50% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 20.99% ไม่มีรายได้ 20.46% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 27.94% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 10.61% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 3.97% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 5.04% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 10.99% ไม่ระบุรายได้

ผลสำรวจนิด้าโพล
คลิปอีจันแนะนำ
ย้อนฟัง อุ๊งอิ๊ง ขอโทษประชาชน หลังจับมือ 2 ลุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co