Digital Village by DBD ช่วยสร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ สินค้าชุมชน  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Digital Village by DBD ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ และขยายโอกาส สินค้้าชุมชนให้เป็นที่รู้ผ่านระบบออนไลน์

ลูกเพจอีจันหรือใครที่มีของดี ของเด่น ไม่ซ้ำใคร อยู่ในชุมชน หรือหมู่บ้าน โอกาสดีๆ ช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นมาถึงแล้ว 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ Digital Village by DBD โครงการที่มีจุดประสงค์หลัก คือ ผลักดันสินค้าชุมชนไปยังออนไลน์ เพื่อให้คนไทยและคนทั่วโลกได้รู้จักของดี ของมีค่าที่ชุมชนนั้นเก็บรักษาไว้ 

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยโครงการนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของการตลาด สื่อออนไลน์ เทคโนโลยีต่างๆ พร้อมลงมือทำจริงผ่าน Work โดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านคอยให้คำแนะนำ จบโครงการไปขายผ่านออนไลน์คล่อง เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคงอย่างแน่นอน! 

 

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Digital Village by DBD ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ 

1. ชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี / กลุ่มแม่บ้าน ที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ 

2.มีการรวมกลุ่มสมาชิกภายในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ท่านขึ้นไป 

3.มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เบื้องต้น 

4.มีช่องทางการตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

5.ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Model (ถ้ามี) 

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2567 มีของดีอย่าเก็บไว้ สมัครฟรี!ได้ที่ https://forms.gle/27vRqyxBpN7XuYhc6 

#DigitalVillageBCG #DigitalVillagebyDBD #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์