ดีอีเอส ลงนาม รับทุนพัฒนา ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ

ดีอีเอส ลงนามข้อตกลง รับทุนจาก อเมริกา พัฒนา ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ
ดีอีเอส ลงนาม รับทุนพัฒนา ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ นายอรุณ เวนคาทารามาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านตลาดโลก พร้อมด้วยนางเกว็น คาร์ดโน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัล อาทิ คลื่นความถี่ 6 กิกะเฮิร์ทซ์ 5G และ Smart City รวมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือและองค์ความรู้ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน

จากนั้น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S Trade and Development Agency: USTDA) ร่วมกับนายอรุณ เวนคาทารามาน และนางเกว็น คาร์ดโน การลงนามร่างข้อตกลงการรับทุน

Elena Aleksandrovna Ermakova
Remy Musser

ที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบในหลักการ ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือPhuket Smart City Technical Assistant Package ดังกล่าว โดยข้อตกลงรับทุน มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ ในการศึกษา และจัดทำแผน ความช่วยเหลือด้านเทคนิค(Technical Assistance) ให้แก่โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นในจังหวัดภูเก็ต

2.เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาต่อยอดระบบการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลของเมือง (City Data Platform) การพัฒนาศูนย์บัญชาการ สถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Command Center) การประเมินโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และ ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม

3.เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็น สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คลิปแนะนำอีจัน
ปอมปาดัวร์ ปลาเงินล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co