ผู้ประกอบการ อยากร่วม “ช้อปดีมีคืน” ต้องอ่าน!

กรมสรรพากร แนะวิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน 2566
ผู้ประกอบการ อยากร่วม “ช้อปดีมีคืน” ต้องอ่าน!

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.66 ซึ่งใช้ลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษี 

เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ กรมสรรพากร แนะนำวิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและใบรับ โดยสามารถยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax ) เพื่อเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ดังนี้

1.ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีหน้าที่ออกใบรับ มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีวิธีการสร้างส่งและเก็บรักษาข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการออกใบกำกับภาษีจำนวนมากและเป็นระบบบัญชีขนาดใหญ่ โดยเป็นการจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF หรือ PDF/A-3 ที่ได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐานเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เพื่อยื่นคำขอ

2.ดาวน์โหลดโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer Free และติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์

3.เชื่อมต่ออุปกรณ์ Token หรือ HSM ที่จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

4.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและตรวจสอบข้อมูล

5.ลงลายมือชื่อใน บ.อ.01 และข้อตกลง

6.ตรวจสอบอีเมล และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

7.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ บ.อ.01 ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

2.ระบบ e-Tax Invoice by Email สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการออกใบกำกับภาษีจำนวนน้อยและเป็นระบบบัญชีขนาดเล็กโดยเป็นการจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในรูปแบบ PDF/A-3 มีข้อมูล XML ตามรูปแบบที่กำหนด รับรองเอกสารโดยการประทับรับรองเวลา (Times tamp) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และส่งมอบแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่าน e-mail ส่วนการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ส่วนขั้นตอนการยื่นคำขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-Tax Invoice by Email มีดังนี้ 

1.เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เพื่อยื่นคำขอ 

2.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสาร ก.อ.01 เพื่อลงนาม 

3.สแกน ก.อ.01 และเอกสารเกี่ยวข้องเพื่ออัปโหลดเอกสาร

4.กรมสรรพากรตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารยืนยันทางไปรษณีย์ พร้อมรหัสยืนยัน (Activate Code) 

5.ยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดรหัสผ่านภายใน 15 วันทำการ 

6.แจ้งอีเมลที่ประสงค์จะใช้ในการส่งใบกำกับภาษีและใบรับ 

7.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ ก.อ.01 ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co