เช็กด่วน! ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างลาได้กี่วัน

หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าสิทธิ์วันลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อนหรือ การลาในเรื่องอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงานนั้นสามารถลาได้กี่วัน

สิทธิ์การลาเป็นสิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานประจำก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลาตามกฎหมาย วันนี้เราจึงรวบรวมมาให้แล้วว่าสิทธิ์ในการลาของพนักงานตามกฎหมายแล้วลาได้กี่วัน ไปดูกันเลย

ลากิจ ได้กี่วัน
-ลูกจ้างสามารถลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน/ปี โดยนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติไม่เกิน 3 วันทำงาน/ปี
-กรณีบริษัทกำหนดให้ลากิจได้ 3 วัน/ปี แล้วลูกจ้างจำเป็นต้องลากิจเพิ่ม ก็สามารถลากิจได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจใช้ลาพักร้อนแทน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
ลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิ์ลากิจได้ แม้เป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างรายวัน และลูกจ้างประเภทอื่น
บริษัทสามารถกำหนดสิทธิ์ลากิจให้ลูกจ้างกี่วันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน/ปี

ลากิจธุระอันจำเป็น คืออะไร
บางคนอาจสงสัยว่า ลากิจฉุกเฉิน ลากิจธุระอันจำเป็น ต้องเป็นการลาแบบไหน ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า การลากิจธุระอันจำเป็น หมายถึง งานหรือภาระ หรือกิจธุระอันจำเป็นที่ตัวลูกจ้างจะต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง บุคคลอื่นไม่สามารถกระทำแทนได้ เช่น
-ลาไปทำบัตรประชาชน ใบขับขี่ ติดต่อราชการ
-ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นของครอบครัว เช่น พาพ่อแม่ไปหาหมอ พาลูกไปหาหมอ
-ลาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล
-ลาปฏิบัติธรรมทางศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติ
-ลาเข้าพิธีสมรส จัดงานสมรสของบุตร
-ลาไปจัดงานศพของบุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ลูก)
-ลาไปงานรับปริญญาของตัวเอง

ทั้งนี้ การลากิจดังกล่าวลูกจ้างจะต้องทำตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม หากเป็นกิจธุระอันจำเป็นจริง ๆ เช่น พ่อแม่ป่วยหนักต้องการไปดูใจ หรือลาไปจัดงานศพของบุคคลในครอบครัว แม้นายจ้างไม่อนุญาตให้ลา แต่การที่ลูกจ้างลาไปก็ไม่ถือว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ เนื่องจากถือเป็นเหตุอันสมควร นายจ้างจึงไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานในกรณีนี้ได้ หากนายจ้างให้พนักงานลาออก นายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง

ลาป่วย ได้กี่วัน
-ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน/ปี แต่หากเป็นการลาป่วยตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับค่าจ้าง
-การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป (นับเฉพาะวันทำงาน) นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ได้ แต่หากไม่มีใบรับรองแพทย์จะต้องชี้แจงให้นายจ้างทราบ
-กรณีลูกจ้างไม่อาจทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการทำงาน หรือลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย

ลาพักร้อน ได้กี่วัน
-ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์ลาพักร้อน หรือที่เรียกว่า วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี โดยได้รับค่าจ้างในวันลาพักร้อน
-บริษัทสามารถกำหนดสิทธิ์ลาพักร้อนให้ลูกจ้างมากกว่า 6 วันทำงาน/ปีได้

ไม่ใช้วันลาพักร้อนจะเก็บไว้ได้ไหม ?
ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงล่วงหน้าตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทนั้น ๆ โดยบางบริษัทอาจให้พนักงานสะสมหรือเลื่อนวันลาพักร้อนไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไปได้ แต่ก็มีบางบริษัทที่ไม่ให้ทบวันลาพักร้อน จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ภายในปีนั้น

ลาคลอดบุตร ได้กี่วัน
-ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เป็นจำนวน 45 วัน
-สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ทั้งในกรณีไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร การคลอดบุตร และพักฟื้นหลังคลอดบุตร

ลาทำหมัน ได้กี่วัน
ลูกจ้างสามารถลาหยุดเพื่อทำหมันได้ ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนด และออกใบรับรองให้ โดยยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย

ลารับราชการทหาร ได้กี่วัน
ลูกจ้างสามารถลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้ โดยจะได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วัน/ปี

ลาเพื่อฝึกอบรม ได้กี่วัน
-ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยต้องแจ้งเหตุในการลาให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันลา
-ในกรณีที่ปีนั้นลูกจ้างเคยได้รับอนุญาตให้ลามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาได้
-ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาเพื่อฝึกอบรม

กฎหมายแรงงาน ให้มีวันหยุดกี่วัน
-ลูกจ้างจะต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
-สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

กฎหมายแรงงานให้มีวันหยุดตามประเพณีกี่วัน
ตามกฎหมายแรงงาน บริษัทจะต้องจัดให้มีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยนับรวมวันแรงงานแห่งชาติของทุกปี เป็นวันหยุดตามประเพณีด้วย