แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 317 รายชื่อ ได้รับนมฟรี

มาแล้ว เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 317 รายชื่อ ได้รับนมฟรี ประจำวันที่ 19 ก.พ. 64
 แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศผลแม่ตกงานลูกอดนม 317 รายชื่อ ได้รับนมฟรี

มาตามนัดค่ะ ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 317 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับความลำบาก

รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 รายชื่อ

1. นงค์นุช จันทเวทย์

2. กัลยาณี ชื่นใจ

3. ธิดารัตน์ ศรีวัต

4. ศิริพร พงศ์กระวี

5. เบญจวรรณ ภูเกลี๊ยะ

6. ธัญญารัตน์ ขาวฉ่อง

7. วารินทร์ จุฬารมย์

8. ดาริน สนธิรัตน์

9. รัชนี แก้วพระ

10. ผกากรอง ปิ่นทอง

11. เมยวดี สุวรรณบุตร

12. สุธิดา เจริญทรัพย์

13. ปรางค์ทิพย์ สมบัติ

14. ขวัญปภัสสร อรรถกูล

15. นัฐพร เติมเต็ม

16. ปภาวรินทร์ นุระธนะ

17. พาตีเม๊าะ หะยีสะมะแอ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. ธนาพร สวยโสภา

2. จันทร์เพ็ญ กรุดพิศมัย

3. ไสว ทองหล่อ

4. รอกีเยาะ เจะเย็ง

5. กฤตยาณัท บุญวาที

6. สุพัตรา เกิดแก้ว

7. ทินกร ภูพันธ์ใบ

8. วรรณวิไล บัวเข็ม

9. ศิริลักษณ์ อุดมสันต์

10. อัสมา ขุนดำ

11. เจษฎาภรณ์ ถาบุตร

12. อุไรพร เบียวทู

13. พิมพ์วิมล อารินแปง

14. อนงค์รัก มะโนมัย

15. มาริษา ปอเยะ

16. ซอเฟียะห์ ดาโอ๊ะ

17. กาญจนา แซ่เห้อ

18. รัตนา พลเดช

19. ธัญญารัตน์ ศูนย์ราช

20. นฤมล จันทร์ดำ

21. พัชรี บุษบา

22. จารุวรรณ ชำนาญส่ง

23. ศศิธร สามเมือง

24. วิภาดา บุญทักษิณาพันธุ์

25. การณ์นิกา ทาลา

26. กัญญาณัฐ พึ่งสุริยะวงค์

27. จันทร์เพ็ญ จันทร์พุ่ม

28. เกศริน วิชาลัย

29. นฤฉาย วงศ์จันทร์

30. จอย นวลจันทร์

31. เนตรอัปสร บ่อชน

32. จิราพร สองสี

33. นาดีรอห์ สุหล

34. สารีฮะห์ โยง

35. อรยา ตุมาจันทร์

36. รัชนก สมมิตร

37. รุ้งฟ้า สุมาลัย

38. สุพัตรา สิงห์ทอง

39. ยาวารี มีเด็ง

40. สิริลักษณ์ จันมา

41. ปิยะนุช การุญ

42. สริตา บุญภา

43. พิทยา สีเมืองไหม

44. มาเรียม ตันหยง

45. มัณฑนา สุขวงศ์

46. รัชนี พูนสุวรรณ์

47. วรัญญา สำเบ็นสะ

48. ทิพย์วรรณ กันยามา

49. อรวรรณ มูลทา

50. เกวลิน อุปนิสัยพล

51. สโรชา พรมมะ

52. สุรารักษ์ หาโยค

53. สุวิมล พันยา

54. จุฑามาศ ขันถม

55. บุญเรียน วิจิตรขจี

56. สุภาพร หิรัตพรม

57. ซูซานา ยาเลห์

58. พัสรา ศรีรัตน์

59. สิรินทรา แฉ่งฉวี

60. ฐิติวรดา ศรีเลิศ

61. สม โอมาต

62. โสพิศ ด้วงคงสุข

63. ณัฐธิดา นพรัตน์

64. จินดารัตน์ วัฒนไพบูลย์

65. เปรมสุดา หนูขาว

66. สนี โตะกอแต

67. ณิชชาภัทร ภักดี

68. ต่วนฟารีซะห์ ลาเตะ

69. สุธาทิพย์ ละออเอี่ยม

70. อังคณา ทองนาค

71. วิสา โสมเสนาะ

72. สุนันทา โลมากิจ

73. ปิยณัฐ เขียวดำ

74. นันทพร พุฒจันทร์

75. ศรีจันทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล

76. อาริยา ชลเขตต์

77. ชุติภา คำนัน

78. นูรียะห์ ยูโซะ

79. สุนิสา กานู

80. นิซูไรนี ปายี

81. อันทนา มันอาษา

82. นูรอาราตี กือจิตันหยง

83. รัชนก อิ่มคง

84. ซูไฮณี นิยมเดชา

85. ยุพารัตน์ ปรีงาม

86. อรยา พิพัฒน์

87. พวงจันทร์ แทนนา

88. รัศมี เขยสง่า

89. มีนตรา ดาขุนทด

90. วัชราภรณ์ ดวงสว่าง

91. อภิญญา นาเอก

92. ฮัสนา หนูชูสุข

93. อรสุดา ในพิมาย

94. พาตีเมาะ มานา

95. โบตั๋น กุนตุง

96. ปาตีเมาะห์ แวโดยี

97. แตเราะ เปาะแต่

98. พรจิตร สระแก้ว

99. ยุพดี กลีบบัวบาน

100. อารีนา มะมิง

101. สุธิดา บัวเมือง

102. สาวิตรี สาระบูรณ์

103. ปราณี ประทีปเมือง

104. กันยา ศรีพล

105. ศุวเนตร โพธิ์โพ้น

106. ณัชชา ไชยกิ่ง

107. สุปรียา ทองใย

108. บัวชมพู่ คำหอม

109. สุกัญญา สมเสนาะ

110. รัชดา แซ่เอี้ย

111. วาสนา แซ่ตั๊ง

112. มูรณีย์ อับดุลเลาะ

113. นิตยา หนูจันทร์

114. ชลลดา เม่นขาว

115. นภาพร กลมกล่อม

116. กัลยา เย็นโคกสูง

117. ฟาอีซาน์ แมหะ

118. ศศิธร ชมชิต

119. วันวิสา ใจบุญ

120. อภิญญา ชูเลิศ

121. นิภาวัลย์ จันทร์สามารถ

122. สุภาวดี สุขเกษม

123. วันนา เลยชัยภูมิ

124. พัชราภรณ์ โต๊ะมะสะหัด

125. รุสนา มายอ

126. เพ็ญพิชชา ไชยจันดา

127. จริยา โต๊ะดิน

128. อรอนงค์ แก้วจุลกาญจน์

129. โสรยา นาง

130. ลำพูน ดวงสวรรค์

131. สุจิวรรณ วัฒนพานิช

132. ปัทมาพร ปันสา

133. ฮายูรา ยีมะแซ

134. นราทิพย์ ดำดี

135. ปริดา ศรีสุข

136. สุวัยนี สาและ

137. เนตรนภา กะจง

138. วิชุดาว ปิ่นทอง

139. รอฮายู บินดาโอ๊ะ

140. กวิสรา วิเชียร

141. ณธษา ซึมกระโทก

142. อัซซูน่า หวังหลี

143. จิตรกัญญา ศรีบุญเรือง

144. อัมไพวรรณ

145. วราลักษณ์ ใจแปง

146. จรัสพร แก้วสว่าง

147. ธัญญารัตน์ สง่าเมือง

148. พรศรี อินทรคีรี

149. สรัญญา จันทะคุณ

150. ขนิษฐา พานพระ

151. สุนิษา ที่อุปมา

152. สุภาวณีย์ บุตรฉิ้ว

153. วรัญญา เปลื้องกระโทก

154. อทิตยา พรมพิลา

155. ชนิดาภา อภัยโส

156. สุภาดา พาดี

157. นงนภัส ดาวเรือง

158. นราทิพย์ ศรีบุญยา

159. ณัตชมน มโนวงค์

160. วิภาพร สังข์น้อย

161. เบญจพร จอมบุญเรือง

162. ปิ่นสุดา ฟองกาวี

163. วิยดา มาเลิศ

164. ณัชชา ใหม่แก้ว

165. วิชุชาดา สมัด

166. คมสันต์ แก่นผา

167. ถนอม สัตร์ตรัมร์

168. ซูไรดา สาแม็ง

169. จุฑาทิพย์ แป้นทอง

170. พนิดา พิพัฒน์พงษ์เกษม

171. วรัญญา สีโสด

172. ปนัดดา สันติสัมพันธ์

173. วิลาศิณี กองเป็ง

174. มนทิรา เครือเนตร

175. ศุภนิดา ปุญญะยันต์

176. สุภาณี ไชยญาดา

177. วริษา แจ่มจันทร์

178. นฤมล พรมดี

179. อรปรียา คำแพ่ง

180. สุภานัน พวงสุพรรณ

181. ชลธิชา บัวสระ

182. เพชรรัตน์ บุญอิ่ม

183. ธัญญาลักษณ์ จำปาทอง

184. ลัดดาวัลย์ เอี่ยมรัมย์

185. สุภาวิตา เอกคณาสิงห์

186. รัตนาวดี ตรีแก้ว

187. อาทิตยา หมันการ

188. สุขฤทัย คำมูล

189. สามีลา สาและอารง

190. ชลิตา ศรีสูงเนิน

191. พิมพ์พา เปี่ยมสมบูรณ์

192. ธิญาดา ศรีสิงห์

193. ธนัญญา ชาวนา

194. ศิริธร วิเศษแก้ว

195. นวธิญา แจ่มกล่ำ

196. สุพัตชา ไพรบึง

197. ยุวลี เฉลิมทรง

198. อัสรีนา วังสะตัง

199. อรพิน ซ้ายกระโทก

200. ปราณี หมีนหวัง

201. พีรดา จะตู้ทน

202. ประภาพร คำดีเกิด

203. พนิตนันท์ พรมเพ็ชร

204. กาญจนาพร โพธิ์ศรี

205. เกศริน บุตรโคตร

206. ณัฏฐ์ชญา ศรีวงศ์แก้ว

207. มนฑกาญจน์ มิ่งแม้น

208. กัญญารัตน์ สดใส

209. วนิดา พรมแดง

210. อลิสา นำผล

211. กมลพร จันรอง

212. รูสใดนีย์ ลาเตะ

213. นภาวรรณ อ่อนสุด

214. พิไลวรรณ น้ำรักษ์

215. ฤทัยรัตน์ ทองแม้น

216. ศุภรัตน์ แย่งคุณเชาว์

217. ลัดดาวัลย์ ภูนกยูง

218. สาวิตรี พิทักษ์การ

219. สิริมา ช่วยดำ

220. ธนภรณ์ นำปา

221. บุณยกร ภูทิพย์

222. อสมาภรณ์ สอนสุวิทย์

223. ฐิติวรรณ ศิริศิลป์

224. พลอย สัตตนันท์

225. ราเฟีย แวเล๊าะ

226. ภัทรวดี สอนปัน

227. ปรารถนา ชำนาญการ

228. กัณฐมณี ผุยหัวดง

229. กาญจนา บุญประเสริฐ

230. อุ่นจิตร ผกามาศ

231. พรรณธิวา เสาร์ทอง

232. เพ็ญนภา ปันยารชุน

233. นูรีซะห์ เปาะแซ

234. สุวนันท์ พิศสุวรรณ์

235. พิจิตรา พรหมชาติ

236. นัทธิกานต์ ทองด้วง

237. จารุวรรฌ กวดนอก

238. ปานไพลิน สีดี

239. อศิรา เรืองเศษ

240. รุ่งนภา มากมณี

241. กุลชา อวยเลิศ

242. อภิญญา แสนบุตรดี

243. ขวัญฤทัย เวียงชัย

244. ศศิกาญจน์ สาระวงค์

245. อารียา บทเจริญ

246. โซเฟีย มุ่งกิจ

247. ปิยวรรณ อาจหาญ

248. สุนารี อาซัน

249. วิสุดา เกตภูเขียว

250. ลินดา หิรัญ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ศิริพร หลักคำ

2. ฮารียะ อับดุลมานะ

3. ปิยฉัตร์ สุภาคำ

4. อามัล โตะนุ

5. บังอร พยุงวงษ์

6. กุสุมา สารีบุตร

7. บุหลัน ตันหยง

8. ยุพา ขันฤทธิ์

9. แก้วกวิน นาขันดี

10. สุกัญญา นิ่มละออ

11. สมาน ศรีเที่ยง

12. ชนากานต์ มากมูล

13. ขวัญฤทัย แหวนเพ็ชร์

14. เสาวรส ขาวสม

15. กนกกร สุทธิงาม

16. อ้อยใจ พุทธษา

17. รสสุคนธ์ ดวงจันทร์

18. ชลดา เทพธรณินทรา

19. พิพัฒน์ พุ่มสอาด

20. อาทิตยาพัณน์ ขวัญคำ

21. นิภาวัลย์ นุขุนทด

22. สุไรนี เจะหมะ

23. วารุณพร สีชัยวาย์

24. นอฮามีรา ดอเลาะ

25. อภิชาติ อาจองค์

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. เอียะห์ซาน กลิ่นมาลัย

2. สายธาร เทพรักษ์

3. มูรณีย์ ปูเต๊ะ

4. พัตตรา กระแสสินธุ์

5. เสาวคนธ์ หงษ์วิลัย

6. ภาสินี ไชยคง

7. เจณจิฎาภา คำอาจ

8. สนิษฐา นาคสม

9. สุจิตรา รสหอม

10. ธัญจิรา บุญศรี

11. สุริยา เเสงทองจันทร์

12. ฮามีรา กาเซ็ม

13. พิมพ์ชนกพัศ ระย้าย้อย

14. จิรายุ ใจกล้า

15. สุพรรษา ยูโซ๊ะ

16. ณีซา มะยีแต

17. ศุภักษร แสนบุนศิริ

18. สุดารัตน์ ศรีสุพันธ์

19. กีเย๊าะ สามะแอ

20. จันจิรา บุตรเอก

21. ชนิดาภา วิระศรี

22. ทิพอัมพร อินต๊ะนิ้ว

23. สุนิสา ปานทสูตร

24. อริสรา ลายภูคำ

25. รำไพภัทร ชื่นสมทรง

ใครที่ยังไม่มีรายชื่อ เราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันนี้ เวลา 19.00 น. ติดตามกันให้ดีค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co