แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ รายชื่อแม่ตกงานลูกอดนม 316 รายชื่อ ได้รับนมฟรี

มาแล้ว เช็กเลย ! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อแม่ตกงานลูกอดนม 316 รายชื่อ ได้รับนมฟรี ประจำวันที่ 23 ก.พ. 64
แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ รายชื่อแม่ตกงานลูกอดนม 316 รายชื่อ ได้รับนมฟรี

ทีมแม่นมอีจัน มาตามนัด ประกาศรายชื่อคุณแม่ 316 ท่าน ที่ลงทะเบียนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการแม่นมอีจัน ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน

จะมีใครบ้าง ไปดูกันค่ะ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 16 รายชื่อ

1. มีนา สีนวล

2. ปัทมา เนียมคำ

3. ซูรีดา กาหย่อง

4. สุภาวดีเคลื่อนสูงเนิน

5. อรวราแจะและ

6. นิจวิภามะตะโก

7. สุกัญญาใจเด็จ

8. สายฝนวิเศษสุด

9. รัตนาภรณ์ช่อไม้

10. ขวัญฤดีทองชุ่ม

11. สุธิดาชูแก้ว

12. พรลภัสเขื่อนแก้ว

13. สุภาพรประทุมมา

14. ธิดารัตน์คำจม

15. อรวรรณน้อยแสง

16. นฤมลสุขกูล

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. กัลยา คงแสงภักดิ์

2. ชยพล ชุมสง

3. พลอยชวรรณ ดำขำ

4. ชุดาพร นิลเลื่อนยศ

5. บัวไล วงษ์ลา

6. ณัฐกรณ์ เย็นฉ่ำ

7. สุภารัตน์ แป้นแหลม

8. ลินดา กุ้งสวรรค์

9. ชยุดา มูลวงศ์

10. ไลลา สาหะ

11. กรรณิการ์ ชุมทอง

12. รัตนากร บุญชม

13. นัฐพร ทองเกิด

14. วรรณ​า​ กู​ลหลัง

15. เจนจิรา รักความชื่อ

16. รธิชา นุชทอง

17. กันทิมา เลี่ยงภัย

18. พรชนกเรืองเชื้อเหมือน

19. อารีฉ๊ะ ตาวัน

20. มุกรินทร์ สุวรรณคช

21. พิศาล วังสาร

22. พรอนงค์ มาลา

23. ภาณุมาส ใจฝั้น

24. วันเพ็ญ น้อยน๊อต

25. สมรักษ์ บุญปลูก

26. ปภัสสร อินสว่าง

27. พรพรรณ สุขรี

28. เกวรินทร์ ยะหิทา

29. วิจิตร​า​ บานเย็น

30. ปุ่น สมบุตร

31. รัชณีพรเลิศรัศมีธรรม

32. เกตมณี หงษ์ทอง

33. นฤมล แย้มเกิด

34. นงนุช มาเยอะ

35. สุกัญญา บุญกาวิน

36. ตั้ม อาภาชาติ

37. วราพร จันต๊ะ

38. จันทร์จิราสังขะวัฒนะ

39. ซูรียานี มะยูนุ

40. สุทธิดา​ ศรีอุทัย

41. สกุลรัตน์ แก้วกู่

42. ธิดารัตน์ วรินทรเวช

43. วารุณี เช่นรัมย์

44. พิมญาดา กุลศิริ

45. สิตานัน พรมชัย

46. ปริศญา จอมโคกสูง

47. มพูนุท ชาวเขาดิน

48. อาภัสภร์​ ไชยมงคล

49. กมลลักษณ์ ปัญญา

50. สิรีธร ธิมูล

51. กฤษณา บุญชู

52. สุพิกา วาดวงพันธ์

53. จุฑามาศ พันธุ์เกตุ

54. ณิชาภัทร เทียมทัน

55. นัยนา แจ้งจีน

56. ยุวดี ศรีนอ

57. นริศรา แก้วสว่าง

58. ปัญญาพร ภักดี

59. ธัญญภัสร์ สังสีแก้ว

60. วาสนา เชื้อชุ่ม

61. ศิริวรรณ ไพรชุมพล

62. สุมินตรา สุพร

63. เบญจวรรณ เจตนาดี

64. ณัฐพล เรืองพงษ์

65. กำไร อุทัยธรรม

66. จารุวรรณ์ คำภาสน์

67. สุกัญญา รัตนโชเต

68. ชลดา พินเอี่ยม

69. ประสิตา ส้มฉุน

70. ปิยนัฐ ตาไข

71. รัญญา ฉกรรจ์ศิลป์

72. ศิริวรรณเตี่ยบัวแก้ว

73. นฤมล​ มากสวี

74. พ็ญพักตร์ กำเนิดขวา

75. รุ่งนภา นาคนวล

76. สาลินี สุโน

77. น้ำฝน นิตย์อภัย

78. จิราพร เขตสระน้อย

79. กาญจยนา เบ้าเงิน

80. สุทธิดา กุลศิลป์

81. น้ำผึ้ง พุฒปราง

82. อนงค์นาถ สุทธิรรณา

83. ลินดา ลาแล

84. ลาตีฟ๊ะห์ เจ๊ะหลง

85. สุนันทา งามเฉลียว

86. ศิริพร คนพิทักษ์

87. ชุติกาญจน์ ชินภักดี

88. เบญจรัตน์ ซื่อตรง

89. ดาริกา บุญคงทอง

90. นพรัตน์ ลัทธิการ

91. ทิพวัลย์ สำราญ

92. กรรณิการ์ เพ็งแจ่ม

93. ณัฐกานต์ ทองสม

94. มารีณี ดอฆอ

95. คำดี เฮิงก่อ

96. วาสนา นาคมาก

97. เจนจิรา สุวรรณศิลป์

98. การูนา บือแน

99. บัว สระสีสม

100. ดารุณี กองคำ

101. สรุตา ประตาทะกัง

102. สุจิตราบัวเมืองเก่า

103. โสรยา กระชับกลาง

104. อติมา จันทร์เทพ

105. ประวีณา แสนนารักษ์

106. นัทธินันท์ สังชาดี

107. ชนินาถ เยาวรัตน์

108. สไบนาง เนาวโรจน์

109. นรากร พงษ์บุตร

110. ชลธิชา การวุฒี

111. พันทิตา ชำนาญ

112. ศรสวรรค์ เพียงตา

113. เดียหะน่า รัตนตรัง

114. อารียา ฆ้องต้อ

115. น้ำฝน ศิริพล

116. อาทิตยา คำป๋าน

117. วิไลภรณ์ แซ่เจี่ยง

118. เกสร เห็นหวน

119. มารียา วาแมดีซา

120. วิรัญญาไชยโครต

121. จันจิรา เจริญยิ่ง

122. กัลยา มีวงษ์

123. พัฒนา ใจหาญ

124. อนุภัทร ต๊ะแก้ว

125. กนกรัตน์ แสงจันทร์

126. สุภาพรพัฒนาสันติกุล

127. สุณิสา โส๊ะอ้น

128. นัฐวรรณ แทนไทย

129. พจนา ยืนสุข

130. นุ่น สัญญวี

131. ณาฐนภา แตงน้อย

132. นิจสุภา แก่นสิงห์

133. ธนัญญา ดุจพยัจส์

134. ศรีสุดาจันทร์เศรษฐี

135. พรทิพย์ อุปนิสัยพล

136. สุภัสสร หมอนไหม

137. น้ำฝน สุนโทรัมย์

138. เกวลิน บุตะเขียว

139. สุพัตรา พรหมบุตร

140. พลอยไพรินทร์ ศิริสม

141. จินตนา ช่วยเพชร

142. ลำฮวย​ แก้วโต

143. สุกานต์ดา สิงห์หลอด

144. อัจฉรา ปานนอก

145. นูรีฮัลเภอหีม

146. สถาพร ทองแก้ว

147. มยุรี สมัครการ

148. ปิยาพัชร ทาลี

149. วันนิภา พึ่งศรี

150. ชลธิชา​ บุญรอด

151. ศิราพร แผ่นทอง

152. สุจิตรา เนื่องลี

153. อาภาพร จันทร์สุริยะ

154. ทิภาภรณ์ จิตรัตน์

155. พัชราพร สมใจ

156. สุทธาพร นะโรรัมย์

157. แคทลียา สายแวว

158. ขวัญตา ทองโผ

159. น้ำทิพย์สิงห์เถื่อน

160. ณัฐนันท์ กลไกล

161. นิตยา ภู่ระยับ

162. สุรีรักษ์ ทองด้วง

163. สุภาพร ประสมศรี

164. เนตรนภัส ปานพุ่ม

165. ชลธิขา รอดเปีย

166. เดือนนภา โสภาภักดิ์

167. วนิดา สักลอ

168. ชลธิชา ต่อชาติ

169. อาอิชะฮ์ สังขาร

170. ศรัชย์ยา อารีย์

171. กิตติพันธ์สุวรรณจักร์

172. ฐิติยา เหลืองอ่อน

173. สุประวีณ์ อุปลา

174. อรอุมา บุตรหลำ

175. กรรณิกา ราษีทอง

176. ฐิติพร จันทร์โม

177. สมพร เสาทอง

178. บงกช ขยันคิด

179. ชนัฐฐา สงนุ้ย

180. ธิดารัตน์ สุวรรณคช

181. ฟิรดาว เจะมะ

182. อำภา แหวนประดับ

183. นฤมล หนูชิต

184. อรพรรณ โถดาสา

185. ฉันทนา โป้แล

186. ศิริพร แก้วเคารพ

187. เสาวลักษณ์ ลูกเล็ก

188. เพ็ญจิตร ชมได้พร

189. พีรญา มหานิล

190. ปานตะวัน ชุมบัว

191. รอบ สมศรี

192. อายา อายีกู่

193. ศิริรัตน์ นามประภัย

194. สโรชา ผ่องอำไพ

195. พิกุล ศรีสูงเนิน

196. พรทิพย์ ด่านน้อย

197. นรีรัตน์ ณธากร

198. นูรไอดา อารง

199. อรรถพล เกิดสลุง

200. ภาวิณี จิเหลา

201. นฤมล วาหะรักษ์

202. มิญฑิชา งบกระโทก

203. อุมาพร สุธรรมมา

204. วาทินีทนุเขื่อนแก้ว

205. กัลยกร โพนิยม

206. วรัณษา เสียงดี

207. สายพิน เสือน้อย

208. เราะห์ ซานิ

209. สุดารัตน์ หลงโซ๊ะ

210. รมิตา วงษ์ลือ

211. นุชนารถ จาดเปรม

212. อภัสรา คงสบาย

213. ประภาภรณ์ รักษาพล

214. ฮานาตี วามิง

215. นิสา เนตรแก้ว

216. วารุศร เนียมตั้ง

217. สายฝน นพสันเทียะ

218. โชติกา ไกรษร

219. จิราพร อยู่สำราญ

220. รัตนา ผาจันทร์

221. ณัฐชญา มาเยอะ

222. นวลละออง​เตี้ยจัตุรัส

223. จิรัฐกาล อันยงค์

224. ธีระพล ภิญโญ

225. กำไร นาราศรี

226. ณัฐกาล พอตาแสง

227. ศรัญญา สงวนหงษ์

228. ศรัญญา​ ส​อาด​ทอง

229. กัญยาณี พิมพ์พันธ์

230. อนุสรา ปานพรม

231. เอ ห่อศรี

232. สุพรรณิการ์รอดเหล็ง

233. ชณิชตา สมนา

234. สุปราณี วรชินา

235. ชลธิชา สุดใหม่

236. สุกัญญา หมานหมีน

237. วัลลี เนตรแสงศรี

238. สุจินต์ เบ้าคำ

239. สุมลฑา บุตรวงศ์

240. จิตติมา หมัดยะมา

241. พิมลดา บุตรจันทร์

242. ชุติมล โชโค

243. พรณิสา เดชพิมล

244. จินตหรา ทิพวัลย์

245. วรรนิภา วงษ์จันทร์

246. ปุณณภา ผุดสุวรรณ

247. พณัตศศิตา คล่องลับ

248. พรรษา สุขใหญ่

249. สุวิทย์สิงห์เสริมวงค์

250. มณีนุช จันทร์พายัพ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25รายชื่อ

1. วาธินี ภัคสรรพมงคล

2. พรรณธิดา วงษา

3. ทองสอน สายเนตร

4. จิรวรรณ แสงงาม

5. คอลีเยาะ แซแมะแล

6. วิกานดา ทองสุกดี

7. ฟาดีละ อาแว

8. อุทัยวรรณ ผลจันทร์

9. วชิรา พิมพ์สาร

10. เมภาวรรณ เสนาคำ

11. วราภรณ์ น้อยชายนา

12. ซารีฮะ มะสีละ

13. วิลัยภรณ์ วังกะสา

14. เรวดี เนืองพิมพ์

15. ยุพารัตน์พรหมสุรินทร์

16. กานต์ธิดา เลิศแก้ว

17. ฟาเรีย สาแม

18. ฮานีฟะฮ์ เจะมะ

19. อานันต์ เซ็งเมาะ

20. อภิญญา บัวเมืองเก่า

21. พรพิมล กล่อมกูล

22. อัครพล คำรัศมี

23. กิตติกร สตันน็อด

24. สมฤทัย ซุ่นแซ่ล้อ

25. เบญจวรรณ แก้วแกมทอง

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25รายชื่อ

1. นาซีฟะห์ สาแม

2. ณัฐกานต์ พึ่งรัตน์

3. นันทนา สมสว่าง

4. อามีเนาะ ดาลี

5. กิติมา วะปะแก้ว

6. แพรวพรรณ ศรีคง

7. เจ๊ะโตม ระสา

8. รือฮานา สาและ

9. กอบกุล ดีงาม

10. เจนจิรา เกษวิทย์

11. สุภาภรณ์ทรัพย์เทพ

12. ธัญญา สระแก้ว

13. มูนีรา สะอิ

14. กนกพรรณ ตระกูลวงค์

15. อาแอเสาะ มะปูนา

16. นิรมล เจริญสว่าง

17. นงลักษณ์ จั่นหนู

18. นิพัฒน์ สำเภาพงษ์

19. จรูญ ฉิมภาลัย

20. พรชิตา ต้อยติ่ง

21. สุรีมาส นิลสระคู

22. ภัณฑิรา ปินตานา

23. ลาลิตา ย่ายเล๊าะ

24. มารียำ ลามาก

25. สุชาดา บิลมุ่สา

อีจัน
www.ejan.co