AD

แม่ๆ เช็กเลยค่ะ! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 496 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมฟรี

ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 496 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกใน โครงการแม่นมอีจัน แม่ตกงานลูกอดนม
แม่ๆ เช็กเลยค่ะ! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 496 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมฟรี
AD

เช็กเลยยยย! ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 496 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับความลำบาก

ซึ่งรอบนี้เราคัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน ซึ่งในวันนี้ เราเพิ่มความพิเศษไปด้วยนะคะ นั่นคือ มีรายชื่อพิเศษจากแม่ๆ ที่มีเรื่องราวอันประทับใจ ของรอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะ ส่วนจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะ

AD
AD

รายชื่อพิเศษคนได้รับนมผงจากเพจอีจัน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 78 รายชื่อ

1. จิตรกัญญา สุวรรณประเภา

2. ชยาภัสร์ บำรุงจิต

3. สุภาพร พุทธวงค์

4. ธันยากร วานนมตรี

5. ภัทราภรณ์ ทองประสาน

6.เยาวลักษณ์ หุ่นสิงห์

7. ณัฐ​ชยา​ หลัง​หลง​หมาด

8. ศศิวงศ์ แก่นจันทร์

9. อารีรัตน์ ชาวโนนไทย

10. ยุวมล แสงทอง

11. สร้อยทอง แซ่ตั้ง

12. สาลินี​ ชมสวน

13. ธนัชชา เขียวทองดี

14. ขวัญใจ ฉิมภาลัย

15. ธนิตา สุขแจ่ม

16. ชลิสา คำจริง

17. สุชาดา ทองย่อย

18. สมแปลง ศรีสุวรรณ

19. สุพิชฌาย์ อมรดลใจ

20. ญาณิศา จันกัน

21. กาญจนา ใจปัญญา

22. จันทร์เพ็ญ เสนาะคำ

23. ราตรี บุดดา

24. พรไพลิน เตี้ยมคุ้ม

25. เบญจมาศ แซ่อึ้ง

26. ดวงใจ​ คงเดิม

27. วสาธิมา โสดามุข

28. ลลิดาวัลย์ พร้อมพูน

29. รรณิษา พาสุข

30. ธัญชนก แก่นจันทร์

31. วริศรา โกสีย์

32. วรรณนิศา เติมพันธ์

33. จำปี บุปผา

34. ชลดา เป็กทอง

35. ณิชาวี แสวงสุข

36. ทิตยา ทองเกษม

37. สาธิมา โสดามุข

38. กนกวรรณ์ ล้วนโสม

39. สร้อยสุดา จันทร์ตรี

40. กรกนก ระวิศรี

41. พลอยไพลิน เรือแสง

42. จิราพร สองสี

43. สุไลลา นิยมเดชา

44. สุธีธิดา กะฐินทอง

45. สุวนันท์ ผิวขำ

46. ณิชาภัทร สมสุข

47. จิรารัตน์ รักเมือง

48. อรัญชนก​ นก​ขวัญ

49. วาสิตา เทียนสิงห์

50. จันทิรา อภัยโส

51. ขวัญชนก​ เจริญคง

52. อรพรรณ​ รัตนพันแสน

53. สิริพร เผ่าอินจันทร์

54. รัตนา สีชะนนท์

55. ลรินธร นพสุวรรณ์

56. ชไมภรณ์ ชอบประดิษฐ์

57. ปราณี สงวนอักษร

58. นงลักษณ์ จรรยา

59. อารยา พันรักษา

60. ปรีดา ทอดทิ้ง

61. นัทรมย์ จันทร์แดง

62. ฉันทนี ป้องงาม

63. สุกัญญา อุดแก้ว

64. เกตุวดี เมฆขาว

65. วรารักษ์ สาตทรัพย์

66. กมลทิพย์ เอนกนวล

67. อรพรรณ สามสีลา

68. สุพรรษา งามขำ

69. อัญชลี นำสุข

70. วิภาวดี ในพรมราช

71. วรวรรณ โปธา

72. ณัฐณิชา หุ่นครุฑ

73. รัชสุดา บุญมา

74. จิราพร สุพรรณเภสัช

75. ซาฟีร่า มะเด

76. นิอัณธิรา วิวัฒนาชัย

77. จีรพร พวงมณี

78. นพเก้า ป้อมเกิด

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ณิชาภัทร ปู่ยืน

2. ธวีวัฒน์ รมทอง

3. นิตยา หมีนหวัง

4. นิตยา อกนิษฐ์กุล

5. ผุสดี บุญรักษ์

6. พิมพ์พิไล อ่องจันทร์

7. รัชนี ละขะไพ

8. พิราพร แสนต่างใจ

9. จันสี โสมดี

10. จีรวรรณ ชิดชม

11. วงามตา รักษ์ช่วย

12. กานต์ธิดา พงศานนท์

13. ลินดา จุจันทร์

14. ฮูดา สามีแล

15. รุสน๊ะ มีเด็ง

16. วิยะกาลย์ โพธิ์ศรี

17. บุศกร คงศรี

18. ศุภลักษณ์ จิตอามาต

19. ประภารัตน์ บุญล้ำ

20. สายธาร อินทา

21. สุนันทา บุญรอด

22. อุไลวรรณ์ ขุนแพง

23. พรรณพษา จันทร์ศรี

24. กนกอร สุดตา

25. อ​รุณี​ ทรัพย์​ราน

รายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18 รายชื่อ

1. ยุพา แสงปราษ

2. ธนัญญา มันปะละ

3. จุฑาวรรณ ยะจะนะ

4. กมลชนก ไทยเกิดศรี

5. ปาริชาติ มะลิลาย

6. นฤมล แสงสำราญ

7. ศิริพร หลักคำ

8. ทองแดง สุขสวัสดิ์

9. น้ำอ้อย จั่นแก้ว

10. ตรีสุวรรณ ภมรพล

11. สุนารี ดวงทอง

12. สาวิตรี ดวงแก้ว

13. น้ำฝน อินตอง

14. เบ็ญจมาศ ใจสมุทร

15. อรสา ทองทัด

16. ทิพวรรณ สมอหมอบ

17. เสาวนีย์ ผ่องแผ้ว

18. สุภาวดี หร่ายขุนทด

รายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. ลลิสา เบือนขุนทด

2. ยุพา ดาเร่

3. พัชรี เหี้ยมเหิน

4. ณัฐริกา เสาร์แดน

5. ธันยพร ขันติวงษ์

6. สุวัฒนา โต๊ะทิ

7. ประภาศรี พึ่งบัว

8. นัฐวรรณ นิลประไพ

9. สีตีอามีเน๊าะ ซูหลง

10. ศิริมล เคียงไธสง

11. มารียา เพ็ชรุจิ

12. ธมลวรรณ แช่มบำรุง

13. อภิญญา โพธิ์คง

14. ปัญญา​ จุน​ทะ​กัน

15. สุพรรษา ประสิทธิ์พร

16. นภาลัย แข็งแรง

17. สุมาลี วิเศษจันทร์

18. ธัญรดา อินหนู

19. ยุวมล แสงทอง

20. รวยฮาน หะแว

21. สุนิษา พิลึก

22. อนงค์ แดงกันรัน

23. ธันย์ชนก เขียวเปี่ยม

24. เมตรตา โง่นทอง

25. สุธิตา อาจผักปัง

26. ตติยา มัสสุ

27. เอ๋ แก้วพุฒตาล

28. นพรัตน์​ บุดดาพันธ์

29. ชลดา ปลั่งกลาง

30. วิลาวัณย์ ผาแดง

31. นิภาพรรณ หงษ์สิงห์

32. อภิญญา โพธิ์คง

33. วาสนา เหลืองอ่อน

34. อารีรัตน์ ชาวโนนไทย

35. อรณี กุลที

36. นตรดาว มุขชาติ

37. ภรณ์ แย้มนิยม

38. ดลธัญรัตน์ อัตโน

39. ญาณิศา ศรีนุ่นวิเชียร

40. อัญชนีย์ ไกรวิริยะกุล

41. กรกมล อินสร

42. อินธุอร​ สุปัญญา

43. สุรีพร คำเสียง

44. ชัญญานุช ใยพันธ์

45. สิรีรัตน์ คงเพียรธรรม

46. เมธินี แก้วเพิ่ม

47. ภัทราวดี จันทรดารา

48. ชลิตา เหล่าพิเดช

49. วีนัส โคตรพรหม

50. พรนภัส ศรีสุขใส

51. สาวิตรี ช่างดี

52. ชลิสา คำจริง

53. เบญญาภา สีแดงดี

54. ส​รัญ​ญา​ ทอง​ลับ​แ​ลง

55. สมแปลง ศรีสุวรรณ

56. พรทิพย์ ถาวร

57. มัสยา สุหลง

58. วิภาวัลย์ มินทะระ

59. หนึ่งฤทัย มาตรมุนโท

60. จุฑามาศ จันท้าว

61. กาญจนา วงศ์ทอง

62. ชุติการญจน์ กระต่ายทอง

63. สุธารัตน์ บุตรงาม

64. สุทธิดา วงค์กระโซ่

65. แหวนทอง เรือนทะยา

66. ฮาซียะ จูตี

67. รัตนา ถนอมพงศ์

68. อทิติยา ศรีกุลวงศ์

69. พั​ชรินทร์​ เพ็​ช​โร​ภาส

70. ลัดดาภรณ์ พุฒผา

71. ภาณุพงศ์ ภาราศัย

72. สมหวัง คำเชิด

73. อภิชิต คงดี

74. สุพัตตรา พันธุ์ทวี

75. พรรณนิษา บุญดี

76. ภาวิตา พงษ์ศิลา

77. ศันสนีย์ เทียมราช

78. พลอยไพลิน นาคดี

79. พนารัตน์ มะโนรมย์

80. พรมณีวรรณ บัวนาค

81. พิมพ์ผกา กล้าขอหอ

82. รุ่งอรุณ ปราบจะบก

83. นันท์นภัส ตรีวัฒนานนท์

84. สุรีรัตน์ไหรเจริญ

85. จิดาภา​ สังข์​นิ่ม

86. ชุติภัทร ศิริน้อย

87. บุปผา เต็มรัตน์

88. วิภาวรรณ จันทอาด

89. สุกัญญา รักข้อง

90. จิรารัตน์ ดวงแก้ว

91. ชุติมา ภู่ห้อย

92. มาริสา กล้าศึก

93. สุดา​รัตน์​ กา​รัมย์

94. มลฤดี ไชยเทศ

95. ลลิตา เซ็นยาหมัด

96. เมศิญา จิรศิลป์

97. วรรณวิศา วงค์ไทย

98. กิจติพงค์ เพ็ชร์มณี

99. สุทัตตา พรมมาวัน

100. กุลภัสสร์ อินพุ่ม

101. นันทการ ขาวหิรัญ

102. กัญญาณัฐ สุทธิสน

103. นวลฉวี บุญรัตน์

104. สุรีวรรณ ดำรงค์พันธ์

105. เสาวลักษณ์ เวฬุวนารักษ์

106. สกุณา ซื่อสัตย์

107. สุริษา โจมรัมย์

108. พรพิมล​ ดวงเกิด

109. วันเพ็ญ ภูคะเณร

110. จิรารัตน์ รักเมือง

111. พารีซา สะอิ

112. สุจิตรา บุตรวิชา

113. ชลิสา ถาวรสาลี

114. สุทธิดา จ่ายเพ็ง

115. ปนัดดา สุขเกษม

116. จิราวรรณ ชูช่วย

117. ชไมพร เขื่อนคำ

118. สุขจิตร์ หวานชะเอม

119. ไหมทอง พุทธมงคล

120. ฐิตาภรณ์ แซ่ตัน

121. สุทธิ​ดา​ สุวรรณ​แกม

122. นัฐชฎากร ไตรยวงค์

123. อัมพา เมโรนิด

124. อาภารัตน์ นาคมาก

125. จันทกานต์​ จันทร์คำ

126. พิราพร แสนต่างใจ

127. อภิญญา อันฐาเชษ

128. ซูไฮดา แวหะมะ

129. กิจติพงค์ เพ็ชร์มณี

130. กุลภัสสร์ อินพุ่ม

131. ทิพาพร สามลรัมย์

132. นาขวัญ​ จู๋หมื่นไวย

133. ปานประดับ สุขเทพ

134. สมพร มังระชาติ

135. จักรีวรรณ อะบูตาสา

136. นฤมล โชติสันเทียะ

137. อทิตยา หล่มชาลี

138. นุศรา ทุ่งหลวง

139. สิริทิพย์ แสงใหญ่

140. กมลมาศ สงวนธรรม

141. จันทิมา เลี้ยงรักษา

142. ปภัสสร สายล้อม

143. เมยวดี สุวรรณบุตร

144. พรพิมล ไตรธรรม

145. ฐิติมา​ สมรูป

146. พลอยไพลิน เชื้อกุณะ

147. เพ็ญนภา ฟักอ่อน

148. สมฤทัย จารย์ลี

149. รัตติยากร เทพแก้ว

150. ลดาวัลย์ โตะดิน

151. นัฐพร กิ่งเกาะยาว

152. จันจิรา สารทิพย์

153. ปาวีนา ปูแล

154. นจิรา สารทิพย์

155. กลัยานี ชื่นใจ

156. วาสนา สุมาลี

157. ทิพภาพร สายจันทร์

158. พัชรินทร์ คำโหยก

159. วันทนา เเก้วเสนา

160. กรรณานุช บุญต่อ

161. อานีรา เรืองจรัต

162. สาธิยา ทับศรี

163. พิมนารา หมาดวัง

164. อุ​มาภรณ์​ นัคสาร

165. วลี พรหมคำ

166. ปวีณา จีนสุกแสง

167. โนรีฮัน ดือเลาะ

168. ดรุณี ผากาเชิด

169. ปิยธิดา​ ทำถาอุด​

170. ธนัยพร วงศ์บุญชัยเลิศ

171. ไพรวรรณ สีสมบัติ

172. ภัคมณ พัฒนศักดิ์

173. สุ​พรรณี​ อรุณ​โชติ

174. มูฮัมหมัด หะยีเต๊ะ

175. อาริสรา คงประเสริฐ

176. วรรณนิดกรณ์ คำหีบ

177. นูริสา ขอเดร์

178. นัจญ์วาน ลาเตะ

179. อภิรดี โสภาส

180. ละม้วย สักงาม

181. วรกาญจน์ ไชยพล

182. เสาวนีย์ งามฤทธิ์

183. โรสนานี เส๊ะ

184. นาปีส๊ะห์ อาแว

185. อรุณี พิมพ์ดี

186. งามตา รักษ์ช่วย

187. อภิวัฒน์ กองจาย

188. ภัคมณ พัฒนศักดิ์

189. ยุพา บุญสะอาด

190. ศศิธร ระเวง

191. มณฑาทิพย์ แสงสุวรรณ

192. อัญชลี นำสุข

193. น้ำฝน ประดิษฐเจริญ

194. สิริณภา กิ่งขุนทด

195. ภัสรา พะวงษ์

196. ยายแสวง สิงห์กา

197. อติพร สำลี มารดา

198. อัสหม๊ะ เซ็งดีเยาะ

199. อรอุมา ศรีชาติ

200. กันตนา สติภา

201. สุปรียา โอรักษ์

202. สุพรรณี พลหาร

203. ชลธิชา พ่วงอึ่ง

204. ปัทมาวดี สะภูริพงศ์

205. อารีรัตน์ ฤทธิยา

206. วรารัตน์ ทองประดิษฐ

207. สุพรรษา มหาสวัสดิ์

208. เกศรินทร์ ศุภศร

209. สุรีรัตน์ ชิดตะคุ

210. สุมลทา บุญช่วย

211. ซารีนี เจ๊ะเงาะ

212. นิภาพร บุญกัลยา

213. พรพิมล เจริญสุข

214. เพชรา สมสวน

215. นริศรา คล้ายสิทธิ์

216. สุพรรษา สุขรักษ์

217. สุนิสา ถนอม

218. รัตนาภรณ์ เฉลย

219. ธนาภรณ์ เหมี้ยงหอม

220. ชลธิชา สาชิต

221. บุญญิสา เจริวรรณ

222. สุชาวดี จักรแก้ว

223. บุญญิสา เจริวรรณ

224. ศรีสุดา ฝอยทองสำโรง

225. ปิยะนุช อ่ำชาวนา

226. จริยา อินทรเทศ

227. อรสุดา กาใจทราย

228. สุจิตรา​ สุพัชราภรณ์

229. ณัฐธยาน์ แสงตะวัน

230. หฤทัย ร่มรื่น

231. ธีราภรณ์ สุโท

232. วราภรณ์ บุตรวงษ์

233. ปิยะดา เชี้ยวบางยาง

234. ชลธิชา ตั้งหมั่น

235. ดวงดาว ปิมาละ

236. สรพล คำนวล

237. กตุแก้ว ป้อมชัย

238. สุวนันท์ อนุสัตย์

239. สุกัญญา ถาวร

240. ศศิกาญจน์ สุทธิคีรี

241. ณัฐฐินันท์ แหลมพิมาย

242. ฐิติพร โฉมยงค์

243. ธนาภา กับคำ

244. กฤตยา ยางทอง

245. สุวรรณา กรีฑาเวช

246. วรารัตน์ นาคทอง

247. ลำพูล ไชยรักษ์

248. อรวรรณ คงเจริญ

249. สุนิสา จันทรอุทัย

250. รัชดาภรณ์ บุญช่วย

รายชื่อพิเศษคนได้รับนมผงจากเพจอีจัน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 100 รายชื่อ

1. ณัฐริกา เสาร์แดน

2. สุวนันท์ ประสงค์บุญ

3. โซเฟีย ยูโซ๊ะ

4. พิมพ์ลภัส เนียมเปรม

5. ต่วนสารีปะห์ โต๊ะโซ๊ะ

6. สุภาวดี บุญพิษ

7. ศิริภา จันทะวงษ์

8. สุรีลักษ์ สาแก้ว

9. ไพริน เวรไธสง

10. อารีนา สุหลง

11. รัชนีกร คำศรีพล

12. จรัญทิพย์ อยู่ทอง

13. นันทิชา สีแตงสุก

14. โศรดา อาแว

15. พีระดา ไชยสุวรรณ

16. กมลฉัตร คอนเล็ก

17. อ้อยทิพย์ ศรีสุขใส

18. สุนิดา. สาระบรร

19. นางสาวมาเรียม แตแมะ

20. ลลิตา เซ็นยาหมัด

21. ชลธิชา ตู้เจริญ

22. วรรณดี จินดาวงศ์

23. อิงลดา บุตรภูมิ

24. กัญญารัตน์ เพ็งประภา

25. เมตตา ทองชื่น

26. กัญญรัตน์ เรียงสันเทีย

27. ประภาศรี หริ่มเทศ

28. มะนาเซ. สะอื

29. นูรีฮัน เล๊าะยีตา

30. สโรชา โสดสง

31. เคลือวัลย์ วรินทรา

32. ซูมีรา ลาเต๊ะ

33. ดาริกา กองสุข

34. ศรีรัตน์ มั่งประเสริฐ

35. ชิน คุ้มครอง

36. สุรางค์ทิพย์ มณีรัตน์

37. นิษาชล เล่าทรัพย์

38. พาตีเม๊าะ เปาะกะตี

39. ซูลีฮา และมาลี

40. วิทิตา อานุภาพ

41. ซูรียานี ฮาซะ

42. มัทนา แววงทอง

43. ฮายาตี วามิง

44. ณัฐติกานต์ เรืองภิรมย์

45. จิราภา สวาสุ

46. นูซูลา มะเกะ

47. สุไฮบะห เจ๊ะกายอ

48. ณัฐมล แป้นอ่ำ

49. ตอยีบะร์ สมาแห

50. อผกา ไชยสิทธิ์

51. แวซง นามายัม

52. มิรันตรี กล้า​ศึก​

53. นิมูนีบะห์ สามะ

54. สุภาพร สายบุญสา

55. อ้อยใจ สุกใส

56. สุภาวดี ขุนฉิม

57. ปัญญารัตน์มามาก

58. ณัฐณิชา หุ่นครุฑ

59. ภัทรสุดา รอดพยุง

60. สุดารัตน์ สุดเอี่ยม

61. ภัทริดา พรหมประสงค์

62. โสรยา กระชับกลาง

63. น้ำทิพย์ ชมจุมจัง

64. เพ็ญนภา สีน้อย

65. ษมาภรณ์​ ลด​ขุน​ทด

66. นุรมา หะโมะ

67. จารุวรรณ คุณพาที

68. สุภาพรรณ พรมโสภา

69. ฑิตินันท์ นันทะพันธ์

70. อรณิชา​ สอนทอง

71. นุสรา หงษ์รัตน์

72. ชุติกาญจน์ บุญฤทธิ์

73. ปาตียะห์ เจ๊ะนุ

74. ณัฐธิดา สุมาลี

75. วรณัฐ ขันธะสอน

76. รดาพร เกตุหอม

77. วราลักษณ์ ทองเหลือง

78. สุนิสา รอดสม

79. สิริวิมล อุ่นทะนัน

80. ปาริชาติ กางโคกกรวด

81. กุ๊ก วิไลพร

82. ปิยธิดา นิ่มปาน

83. ชณิดา ญาติโพธิ์

84. นภาพร ส่งศรี

85. ศาริตา สุดจิตร

86. นารีรัตน์ ยาผิว

87. วันเพ็ญ บุญลือ

88. เกศแก้ว นอบน้อม

89. จิราภา สวาสุ

90. ฑิตยา บุญช่วย

91. นันทยา อ้นคำ

92. มาร์ตี เสือพันธ์

93. ฑิตยา บุญช่วย

94. มะลิวัลย์ อ่อนภักดี

95. สุพรรณิการ์ เพชรเสนา

96. กอลีย๊ะ อยู่ดี

97. นูรา เจ๊ะบู

98. ลักขณา บุตรพรม

99. ปัณฑิตา ชัยเสนหาญ

100. พัชรีพร ตันติยะกุล

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co