อีจัน ตลาดแตก 20 เมษายน 2563 | 07:32 น.

กทม. กำหนดมาตรการจัดระเบียบตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
กทม. กำหนดมาตรการจัดระเบียบตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

กำหนดมาตรการจัดระเบียบตลาด ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

(19เม.ย.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยมาตรการการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของสำนักอนามัย ด้านสุขอนามัยสำหรับตลาดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน

โดยเฉพาะการกำหนดให้ตลาดและตลาดนัด เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำไปบริโภคที่อื่น ร้านขายยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับตลาดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

สำหรับเจ้าของตลาด ให้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน และให้ความรู้หรือสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกราย ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน หากพบผู้ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายหรือหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที รวมถึงจัดทำคำแนะนำหรือแบบประเมินตนเอง (Self-check) ในการดูแลตนเอง เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานได้มีการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น

หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดูแลรักษาบริเวณตลาดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโดยคลอรีนเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 2 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ใช้ในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น

รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในตลาด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด จัดให้มีที่ล้างมือ น้ำและสบู่สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร งดการให้บริการพื้นที่นั่งในแผงจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค หรือบริเวณที่จำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค (ศูนย์อาหารในตลาด) เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร มีการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อโรค

สำหรับผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่หลังออกจากห้องสุขา และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายหรือหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลความสะอาดตลาดและเก็บขยะ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

กรณีจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง กรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จ ผู้ค้าต้องใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม จำหน่ายอาหารโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างน้อย 1 เมตร

ภาพจากอีจัน

ในส่วนของผู้บริโภค ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการในตลาด ยืนห่างจากผู้ค้าและผู้ใช้บริการรายอื่น อย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากผู้ค้า และก่อนรับประทานอาหาร กรณีมีช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment ควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร

นอกจากนี้ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดสด-ตลาดนัด ดังนี้ การกำหนดระยะห่างระหว่างผู้เช่าแผงค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการภายในตลาดสด-ตลาดนัด ดำเนินการติดตั้งเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในตลาดสด-ตลาดนัด กำหนดทางเข้าออกตลาดสด-ตลาดนัดเป็นทางเดียว ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณตลาดสดเพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติตัว และเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด รวมถึงดำเนินการล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกวัน สำหรับผู้เช่าแผงค้าและประชาชนผู้ใช้บริการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าตลาดสด

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถอีจันพุ่มพวง เปิดตลาดวันที่ 10
รถอีจันพุ่มพวง เปิดตลาดวันที่ 10
แม่ค้าผัดไทอาสารีวิว “ไข่เป็ด” จากรถอีจันพุ่มพวง
แม่ค้าผัดไทอาสารีวิว “ไข่เป็ด” จากรถอีจันพุ่มพวง
อีจันแจกหน้ากากผ้า ลูกเพจรู้ยัง?
อีจันแจกหน้ากากผ้า ลูกเพจรู้ยัง?
แม่ค้าน้ำพริกสู้ชีวิต โควิดทำพิษ หันมาขายส่งกุ้งแม่น้ำ
แม่ค้าน้ำพริกสู้ชีวิต โควิดทำพิษ หันมาขายส่งกุ้งแม่น้ำ
ผู้ว่าฯ กทม. กำชับแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ครบทุกบ้าน
ผู้ว่าฯ กทม. กำชับแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ครบทุกบ้าน