“วัน อยู่บำรุง” คัมแบ็ค ครม.แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบแต่งตั้ง “วัน อยู่บำรุง” เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

“วัน อยู่บำรุง” เจ้าของสโลแกน ใจถึงพึ่งได้ กลับมาแล้ว

วันนี้ (13 ก.พ.67) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ดังนี้ 1.นายวัน  อยู่บำรุง  2.นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งอนุมัติ คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน,  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก, คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก

รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก, คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 คน 


คลิปอีจันแนะนำ

ผึ้งหลวงนับร้อย รุมต่อยขบวนแห่นาค