ราชกิจจาฯ ประกาศเเต่งตั้ง "วันนอร์" เป็นประธานสภาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ราชกิจจาฯ ประกาศเเต่งตั้ง "วันนอร์" เป็นประธานสภาฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุข้อความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

3. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน มาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

คลิปอีจันแนะนำ
วันนอร์ ยืนยัน นั่ง ประธานสภา ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส สุจริต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co