เตือนพ่อค้าหัวหมอ !

เตือนเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อนขาย มีความผิดทางกฎหมาย รวมถึงพ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาขายด้วย เข้าข่ายหลอกลวง มีทั้งโทษปรับและจำคุก
เตือนพ่อค้าหัวหมอ !

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 – 150 บาท และยังมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงแต่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ ไม่ตัดทุเรียนอ่อนขายด้วยแรงจูงใจจากราคาที่สูงเพราะเป็นช่วงต้นฤดูกาล นอกจากนี้พ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายก็มีความผิดเช่นกัน เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจำ สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดส่งออก เนื่องจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศคู่แข่งของไทย ได้แก่ เวียดนามและกัมพูชาผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซึ่งถ้าหากไทยยังตัดทุเรียนอ่อนส่งขายจะทำให้ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน

ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้การตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูยังเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวกจึงจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยวได้ รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
ภาพจากอีจัน
นายเข้มแข็งกล่าวว่า ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจากอีจัน
ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ หากร่องยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกัน นายเข้มแข็งกล่าว
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co