วางแผนช่วยเกษตรกร “ลำไย” ราคาตกต่ำ

มีนโยบายเยียวยาเกษตรกรปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ
วางแผนช่วยเกษตรกร “ลำไย” ราคาตกต่ำ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตลอดจน ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอาชีพเกษตรกร
เกษตรกร กว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ณ จ.เชียงใหม่

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยได้ในราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาในปีนี้ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากสถานการณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ ได้รับผลกระทบ ทำให้ราคาลำไยตกต่ำ มีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน หรือล้ง ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยในประเทศไทยได้ ตามมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด covid-19 ตลอดทั้งการขาดแรงงาน รวมถึงลำไยมีคุณภาพนั้นมีต้นทุนสูง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับความเดือดร้อน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือเบื้องต้นรัฐบาล จะผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าจากประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศได้เพื่อรับซื้อผลผลิตลำไยในฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย โดยในวันพรุ่งนี้จะประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับการชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 ส.ค. นี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co