กรมปศุสัตว์ ชี้ผลสำเร็จ 5 มาตรการ ควบคุม โรคลัมปีสกิน

ปศุสัตว์ แจงผลสำเร็จ 5 มาตรการ ควบคุม โรคลัมปีสกิน ปัจจุบันพบสัตว์ป่วยรายเดือน ลดลง 99.38%
กรมปศุสัตว์ ชี้ผลสำเร็จ 5 มาตรการ ควบคุม โรคลัมปีสกิน

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดของ โรคลัมปี สกิน ในประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก พบสัตว์ป่วยรายเดือนปี 2565 เทียบปี 2564 มีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 99.38 ( ในปี 2565 พบค่าเฉลี่ยรายเดือนของจำนวนสัตว์ป่วยทั้งประเทศจำนวน 389 ตัวเท่านั้น เทียบในปี 2564 พบค่าเฉลี่ยรายเดือนของจำนวนสัตว์ป่วยทั้งประเทศ จำนวน 62,654 ตัว )

ซึ่งสัตว์ป่วยส่วนใหญ่นั้น เป็นลูกสัตว์ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน ถือเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่งจากการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกัน โรคลัมปีสกิน อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ให้ความสำคัญความร่วมมือมาโดยตลอด

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคลัมปีสกิน ที่สำคัญ 5 มาตรการ ประกอบด้วย

1. เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นการรู้โรคให้เร็ว เพื่อให้การควบคุมโรคให้สงบอย่างรวดเร็วและการประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรเฝ้าระวังและมีการป้องกันโรคอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

2. เข้มงวดการควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้น้อยที่สุด

3. ควบคุมแมลงพาหะนำโรค โดยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะนำโรคอย่างถูกวิธี ด้วยการใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์และบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อลดจำนวนแมลงพาหะในการนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม รวมถึงการป้องกันโดยวิธีอื่นๆ เช่น การกางมุ้ง ใช้ไฟไล่แมลง กับดักแมลง เป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินงาน และได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย

4. รักษาสัตว์ป่วยตามอาการและระยะการป่วยของโค กระบือ เนื่องจากไม่มียาในการรักษาที่จำเพาะ แต่โค กระบือสามารถหายป่วยจากโรคดังกล่าวได้ หากมีการจัดการดูแลรักษาสัตว์อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของกรมปศุสัตว์เข้าดำเนินการช่วยรักษาและให้คำแนะนำในการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดความสูญเสีย โดยกรมปศุสัตว์มีการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพโค กระบือให้กลับมามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

5. ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือของเกษตรกร เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรค ลดการแพร่ระบาดของโรคและความสูญเสีย เนื่องจากโรคนี้ มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดี

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ มีการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศรวม 5,360,000 โด๊ส และได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนราว 700,000 โด๊ส โดยได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้โค กระบือของเกษตรกรทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เร่งพัฒนาวัคซีน เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคทดแทนการนำเข้า ซึ่งได้มีการนำไปใช้ในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 แล้ว โดยปัจจุบัน มีศักยภาพกำลังการผลิตเดือนละ 50,000 โด๊ส และจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความมั่นคงของวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคลัมปี สกินของประเทศ

ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมปศุสัตว์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อจัดซื้อวัคซีนจำนวน 6,300,000 โด๊สเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับการฉีดกระตุ้นวัคซีนให้กับสัตว์ของเกษตรกรที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว และฉีดให้กับสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยเฉพาะในลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงต่อโรคลัมปีสกิน ลดการแพร่ระบาดของโรค และการป่วยตายของสัตว์

รวมทั้งทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรคดังกล่าว เนื่องจากการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคภายในประเทศ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้โค กระบือต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ตามแนวทางการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co