คนไทยตื่นตัว เลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 2 ล้านคน!

สำนักงาน กกต. เผย เลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 2 ล้านคน!

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เผย จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถ่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้เป็น วันเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ซึ่งประชาชนต่างแห่กันมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ราวกว่า 2 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถแบ่งผู้มาใช้สิทธิได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม1 ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ผู้ลงทะเบียน จำนวน 60,786 คน

ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 57,362 คน

กลุ่ม2 ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ผู้ลงทะเบียน จำนวน 2,222,380 คน

ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 2,030,628 คน

กลุ่ม3 ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,356 คน

ผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

1,372 คน

ผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

752 คน

รวมจำนวน 2,124 คน