ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 จะเกิดอะไร?

ใครที่คิดจะนอนหลับทับสิทธิ รู้ไหมว่าการไม่ไปเลือกตั้ง 2566 ทำให้เสียสิทธิอะไรบ้าง คุ้มไม่คุ้มตัดสินใจเลย
ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 จะเกิดอะไร?

ตะโกนบอกกันดัง ๆ ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และกำหนด วันเลือกตั้งล่วงหน้า เป็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

การเลือกตั้งครั้งนี้ หรือเรียกว่า การเลือกตั้งปี 2566 อาจเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของหลาย ๆ คน ในขณะที่มีจำนวนไม่น้อยเคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง

ใครมีสิทธิเลือกตั้ง

1.มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

3.เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว

- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ใบขับขี่

- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 จะเกิดอะไร?

ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันว่า “นอนหลับทับสิทธิ” ส่งผลอะไรกับผู้ที่ไม่ออกไปใช้สิทธิบ้าง

ข้อมูลจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. ผถ.

3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

โดยมีระยะเวลาการจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ร่วมโหวตกับ Poll อีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co