อบจ.จุฬาฯ-สโมสรนิสิต 16 คณะ ร่อนแถลงการณ์ประณาม สว.ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ-สโมสรนิสิต 16 คณะ ร่อนแถลงการณ์ประณาม สว.ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม เรียกร้องให้รับรอง 'พิธา' เป็นนายกรัฐมนตรี
อบจ.จุฬาฯ-สโมสรนิสิต 16 คณะ ร่อนแถลงการณ์ประณาม สว.ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิป 3 ฝ่าย วันนี้ (18 ก.ค.66) ซึ่งได้แก่ วุฒิสภา (ส.ว.), 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล และ 10 พรรคที่เหลือมีประเด็นสำคัญ เรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ในวันที่ 19 ก.ค.66 ซึ่ง 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล ยังไม่มีมติร่วมกันที่จะเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิต 16 คณะ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประณามการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และเรียกร้องให้รับรองนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากวันที่ 13 ก.ค.66 รัฐสภาได้มีการพิจารณให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เป็นผู้เดียวที่ได้รับเสนอชื่อ ผลปรากฏว่า สมาชิกรัฐสภาได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 324 เสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 182 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 199 เสียง

ซึ่งในจำนวนผู้งดออกเสียงนั้นมี 159 เสียงมาจากสมาชิกวุฒิสภา โดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบที่กล่าวมานั้นไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 272 ส่งผลให้ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นผลพวงจากการทำรัฐประหารในปีพุทธศักราช 2557 โดยมิได้ยึดโยงกับประชาชน แต่กลับสามารถขวางกั้นฉันทามติของประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับ 7 พรรคการเมือง รวมคะแนนเสียงกว่า 27 ล้านเสียงนั้น ไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยสากลที่วิญญูชนพึงยึดถือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ย่อมมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคติพจน์ประการหนึ่งที่นิสิตทุกคนพึงระลึก และยึดถือเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่า "เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน" อันบ่งบอกถึงความภูมิใจของนิสิตจุฬาฯ ที่ได้นำความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคม

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ คือ โอกาสอันสำคัญยิ่งที่จะแสดงเจตนารมณ์ ซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันที่ได้เล่าเรียนมา เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ที่เคารพฉันทามติของประชาชนอย่างแท้จริง เหมาะสมซึ่งการเป็นผู้มีจริยธรรม เคารพในหลักการประชาธิปไตยรับใช้ประชาชน และคงไว้แห่งเกียรติภูมิจุฬาฯ

สุดท้ายนี้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประณามการกระทบของสมาชิกวุฒิสภาที่สงมติขัดต่อเจตจำนงของประชาชน และเรียกร้องให้ท่านยอมรับและเห็นชอบให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้รวบรวมเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง อันเป็นการคืนความปกติแก่ระบอบประชาธิปไตย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในชาติและนานาอารยประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

"พึงระลึกว่า อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย"

คลิปอีจันแนะนำ
พิธา หลังแพ้โหวต นายก "ยอมรับผล แต่ไม่ยอมแพ้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co