ยังคงเฝ้าระวัง 5 จังหวัด และลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจาก พายุใต้ฝุ่น

ประเมินความเสียหายหลัง พายุใต้ฝุ่น พัดผ่าน และ ยังคงเฝ้าระวัง 5 จังหวัด
ยังคงเฝ้าระวัง 5 จังหวัด และลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจาก พายุใต้ฝุ่น

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ต.ค.63 ได้สรุปยอดความเสียหายหลังจาก อิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) ประกอบกับมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำไหลหลาก น้ำเอ่อล้น ตลิ่ง และวาตภัย ช่วงวันที่ 7 ต.ค.63 - ปัจจุบัน จำนวน 31 จังหวัด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ได้แก่ ร้อยเอด็ นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรีสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง สุราษฎร์ธานี และสตูล สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 26 จังหวัด ปัจจุบันยังคง มีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ผลกระทบด้านการเกษตร(ข้อมูล ณ วัน ที่30ต.ค.63)
ด้านพืชได้รับผลกระทบ21จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุทยัธานี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์สุรินทร์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา นครปฐม สตูล สุราษฎร์ธานี กระบี่และจังหวัดตรัง เกษตรกร 103,741 รายพื้นที่ 698,891 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 312,577 ไร่พืชไร่ 325,921 ไร่พืชสวนและอื่นๆ 60,393 ไร่ สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 200 ราย พื้นที่เสียหาย 1,796 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 2.34 ล้านบาท
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้านประมงได้รับผลกระทบ 12 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท ราชบุรีกาญจนบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี สระแก้ว กระบี่ สตูล และตรัง เกษตรกร 2,587 ราย พื้นที่(บ่อปลา)2,385ไร่บ่อกุ้ง 43 ไร่กระชัง 4,535 ตรม. สำรวจความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่1ไร่ คิดเป็นเงิน 0.02 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้วเกษตรกร 1 รายพื้นที่ 1 ไร่ วงเงิน 0.02 ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 1,096 รายสัตว์ ได้รับผลกระทบ 80,663 ตัว แบ่งเป็นโค-กระบือ12,444 ตัว สุกร 3,892 ตัว แพะ-แกะ 941 ตัว สัตว์ปีก 63,386 ตัว แปลงหญ้า 61 ไร่ อยู่ระหว่างงสำวจความเสียหาย.
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

การให้ความช่วยเหลือ
1.กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 138 เครื่อง เครื่องผลักดันนำ้ 96 เครื่อง รถแบคโฮ 15 คัน รถเครน 1 คัน รถบรรทุก 8 คัน กระสอบทราย 500 ใบ และเครื่องฉีดน้าปูน (Grout) 1 เครื่อง

2.กรมปศุสัตว์จัด เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ 5,600 ตัน ถุงยังชีพสาหรับสัตว์ 3,000 ถุงคอกสัตว์ สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด และทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 325 หน่วย ได้ดำเนินการอพยพสัตว์แล้ว 4,082 ตัว แจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน 39.2 ตัน (นครราชสีมา 12 ตัน เพชรบุรี 5.2 ตัน ประจวบคีรีขันธ์ 12 ตัน สระแก้ว 1 ตัน

สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 4,471 ตัว รักษาสัตว์ 19 ตัว และถุงยังชีพ สำหรับสัตว์ 102 ถุง

3.สนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดจำนวน 3 ลำไดด้แก่ เรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 03 ลำตะคอง 04 และลำตะคอง 13 พร้อมเจ้าหน้าที่ 34 นาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้น ที่จัง หวัด นครราชสีมา

4. หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินความเสียหาย หลังน้ำลดและได้แจกข้าวกล่อง 1,026 กล่องถุงยังชีพ 100 ชุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co